MEHMET BALiOGLU

Dernek ve Vakıflarla Yapılmış Ortak Hizmet Projelerinde Mülki İdare Amirinden İzin Alınmaması

Rapor Özet

  • İdarenin, 2018 yılı mali işlemlerinin incelenmesi neticesinde, mahallin en büyük mülki idare amirinin izni alınmadan kamu yararına çalışan dernek statüsünde olmayan bir dernek ve vergi muafiyeti tanınmamış bir vakıf ile ortak hizmet projesi gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.
  • Söz konusu dernek ve vakıfla yapılmış olan ortak hizmet projeleri mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (c) bendi
  • Dernekler Kanunu’nun 27’nci maddesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdarenin, mahallin en büyük mülki idare amirinin izni alınmadan kamu yararına çalışan dernek statüsünde olmayan bir dernek ve vergi muafiyeti tanınmamış bir vakıf ile ortak hizmet projesi gerçekleştirmesi yasa dışıdır.
  • İdarenin, bu tür ortak hizmet projelerini mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmesi gerekmektedir.
  • Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; kamu yararına çalışan dernek statüsünde olmayan bir dernek ve vergi muafiyeti tanınmamış bir vakıf ile ortak hizmet projesi yapılabilmesi kapsamında mülki idare amirinin izni için Kaymakamlığa 31.05.2019 tarih E.1029/1684 sayılı yazının gönderildiği ifade edildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.
  • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 75’inci maddesinin (c) bendinde;

“Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

  1. (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.

…” denilmektedir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinde belirtildiği gibi, İdare, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda kamu yararına çalışan dernekler ve vergi muafiyeti tanınmış vakıflarla ortak hizmet projesi gerçekleştirilebilecektir. Kamu yararına çalışan dernekler, Dernekler Kanunu’nun 27’nci maddesi gereğince, Cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilmektedir. Vergi muafiyeti tanınmış vakıflar da Cumhurbaşkanınca belirlenmektedir. Diğer dernek ve vakıflarla ortak hizmet projesi yapılabilmesi için ise mahallin en büyük mülki idare amirinin izni alınması gerekmektedir.

İdarenin 2018 yılı mali işlemlerinin incelenmesi neticesinde, mahallin en büyük mülki

idare amirinin izni alınmadan kamu yararına çalışan dernek statüsünde olmayan bir dernek ve vergi muafiyeti tanınmamış bir vakıf ile ortak hizmet projesi gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar uyarınca söz konusu dernek ve vakıfla yapılmış olan ortak hizmet projeleri mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “1 Dernek ve 1 Vakıf ile ilgili ortak hizmet projesi kapsamında mülki idare amirinin izni için Kaymakamlığa 31.05.2019 tarih E.1029/1684 sayılı yazımız ile gönderilmiştir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; kamu yararına çalışan dernek statüsünde olmayan bir dernek ve vergi muafiyeti tanınmamış bir vakıf ile ortak hizmet projesi yapılabilmesi kapsamında mülki idare amirinin izni için Kaymakamlığa 31.05.2019 tarih E.1029/1684 sayılı yazının gönderildiği ifade edildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.