MEHMET BALiOGLU

Demirbaş Hesabında Takip Edilmesi Gereken Taşınırların İlk Madde ve Malzeme Hesabında Takip Edilmesi

Rapor Özet

Ana Konu:

 • Belediyenin Demirbaşlar hesabında takip edilmesi gereken taşınırların 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabında takip edilmesi.

Temel Bulgular:

 • Panorama 1326 Müzesi, Sarılan Hizmet Binası gibi çeşitli hizmet binalarında kullanılmak üzere alınan mobilyalar ve
  Soğanlı Şantiyesi, Belediye atık yönetimi ofisi gibi yerlerde kullanılmak üzere alınan konteyner kabin, konteyner ofis
  mobo kabinler 255 Demirbaşlar hesabına kaydedilmesi gerekirken 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabına kaydedilmiştir.
 • Hatalı kayıt dolayısıyla 150 Hesabı 2.761.682,13 TL fazla 255 Demirbaşlar Hesabı ise aynı tutarda eksik gösterilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 18/1/2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği
 • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

 • Mali tablolarda 2.761.682,13 TL fazla 255 Demirbaşlar Hesabı ise aynı tutarda eksik gösterilmiştir. Bu durumun düzeltilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

255 Demirbaşlar Hesabında takip edilmesi gereken taşınırlar 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabında takip edilmektedir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 44’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 18/1/2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınır Mal Yönetmeliğinin ‘’Tanımlar’’ başlıklı 4’üncü maddesine göre taşınırlar dayanıklı taşınırlar ve tüketim malzemeleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Dayanıklı taşınırlar, Yönetmelikte yer alan Taşınır Kod Listesinin (B) bölümünde gösterilen tesis, makine ve cihazlar ile taşıtlar ve demirbaşlardır. Demirbaşlar; belirli bir hizmete tahsis amacıyla edinilen, belli bir süreye tabi olmaksızın uzun süre kullanılabilen ve kullanılmakla yok olmayan, çeşitleri kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (B) bölümü 255 hesap detayında yer alan taşınırlardır.

Tüketim malzemeleri ise belirli bir hizmetin üretilmesinde kullanılan, kullanımı sonucunda tükenen veya bir süre kullanıldıktan sonra ilk özelliklerini kısmen veya tamamen kaybederek bir daha kullanılamayacak duruma gelen, çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin (A) bölümü 150 hesap detayında yer alan malzemeleri ifade eder.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 198’inci maddesinde demirbaşlar hesabı kurum faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan her türlü büro makine ve cihazları ile döşeme, masa, koltuk, dolap, mobilya gibi uzun süre kullanılabilen varlıkların izlenmesi için; 115’inci maddesinde İlk Madde ve Malzemeler hesabının ise kurumlarca satılmak, üretimde veya diğer faaliyetlerde kullanılmak ya da tüketilmek üzere edinilen ilk madde ve malzeme, yarı mamul, mamul, ticari mal, artık ve hurda gibi bir yıl veya faaliyet dönemi içinde tüketilecek veya paraya çevrilecek varlıkların izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiştir.

Panorama 1326 Müzesi, Sarılan Hizmet Binası, Bilgi Evleri, Millet Kıraathanesi, çeşitli hizmet binalarında kullanılmak üzere alınan mobilyaların ve Soğanlı Şantiyesi, Belediye atık

yönetimi ofisi olarak ve kurban kesim yerlerinde kullanılmak üzere alınan konteyner kabin, konteyner ofis mobo kabinler 255 Demirbaşlar hesabına kaydedilmesi gerekirken 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabına kaydedilmiştir. Hatalı kayıt dolayısıyla 150 Hesabı 2.761.682,13 TL fazla 255 Demirbaşlar Hesabı ise aynı tutarda eksik gösterilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; ”Destek hizmetleri müdürlüğü olarak tüketim olan malzemeler sistemimizde görünmektedir. Tüketim malzemeleri Demirbaş malzemesi olarak 2019 kayıtlarında düzeltilmiştir. Birimlere teslimi yapılmış olup takibi yapılmaktadır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgu konusu hususla ilgili olarak gerekli kayıtların yapıldığı ifade edilmiş olsa da rapor ekinde yer alan 2018 yılı mali tabloları ile ilgili bulgu konusu hatalı kayıtların düzeltilmesine yönelik bir sonuç doğurmamaktadır. Bu itibarla mali tablolarda 2.761.682,13 TL fazla 255 Demirbaşlar Hesabı ise aynı tutarda eksik gösterilmiştir.