MEHMET BALiOGLU

Daha Avantajlı Olan Elektrik Sanayi Abone Grubu Tarifesinden Yararlanılmaması

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular:

  • Hatay İl Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Asfalt Şantiyesi Üretim Tesisinde 2018 yılı içinde kullanılan elektrik enerjisi için %25 indirimli sanayi tarifesinden yararlanılmamıştır.

Yasal ve düzenleyici çerçeve:

  • 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu
  • 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 5999-3 sayılı Kurul Kararı

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları:

  • Söz konusu asfalt şantiyesi tesisleri için Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden ‘sanayi sicil belgesi’ alınarak %25 daha ekonomik olan ‘sanayi tarifesine’ geçilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.
  • Kamu idaresi cevabında, gerekli başvurunun yapıldığı ve olumlu sonuçlanması durumunda elektrik aboneliğinin sanayi abonelik grubu tarifesine geçirileceği bildirilmiştir.

Rapor Metni

Hatay İl Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Asfalt Şantiyesi Üretim Tesisinde 2018 yılı içinde kullanılan elektrik enerjisi için %25 indirimli sanayi tarifesinden yararlanılmadığı tespit edilmiştir.

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu “Madde 1 – (Değişik birinci fıkra: 18/6/2017-7033/3 md.) Bir maddenin vasıf, şekil, hassa veya terkibini makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır.

Madde 2 – (Değişik: 18/6/2017-7033/4 md.)

Sanayi işletmelerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında tutulacak sanayi siciline kaydettirilmesi ve mukabilinde alınacak sanayi sicil belgesinin icabında salahiyetli memurlara ibraz olunması mecburidir.

Sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce sanayi siciline ön kayıt olmak zorundadır. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlemesi için sanayi siciline kaydolduğuna dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranır.

Yeni açılan sanayi işletmeleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanzim kılınacak beyannameleri faaliyete başladıkları tarihten itibaren 3 üncü madde uyarınca doldurup iki ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına elektronik ortamda göndermekle mükelleftir.” denilmektedir.

31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 5999-3 sayılı Kurul Kararında;

Sanayi Abone Grubu Madde 3 – (1) 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan ve ilgili resmi kuruluşça onaylı sanayi sicil belgesini ibraz eden sanayi işletmeleri bu abone grubu kapsamındadır. Görevli tedarik şirketinden enerji alan müşteriler sanayi sicil belgesini görevli tedarik şirketine, başka bir tedarikçiden enerji alan müşteriler ise sanayi sicil belgesini dağıtım şirketine ibraz ederler. Sanayi abone grubu tarifesi uygulanması bakımından sanayi sicil belgelerinin, ilgili resmi kuruluş tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde geçerliliği esas olup, ilgili resmi kuruluş tarafından vize edilen sanayi sicil belgelerinin onaylı bir sureti eş zamanlı olarak dilekçe ekinde ibraz edilir.” denilmektedir.

Söz konusu asfalt şantiyesi tesisleri için Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden ‘sanayi sicil belgesi’ alınarak %25 daha ekonomik olan ‘sanayi tarifesine’ geçilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kullanılan Paşaköy Asfalt Şantiyesinin Elektrik Sanayi Abonelik Grubu Tarifesine geçmesi için, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Hatay Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne gerekli belgelerle başvuru yapılmıştır. Hatay Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün yazımıza vereceği cevaba istinaden uygun görüldüğü takdirde; Paşaköy Asfalt Şantiyesinin elektrik aboneliği Elektrik Sanayi Abonelik Grubu Tarifesine geçmesi sağlanacaktır. (Ek-9)” denilmektedir.

Sonuç olarak bulguda belirtilen tespitler doğrultusunda işlem yapılacağı bildirildiğinden bu konuda İdare ile görüş birliğine varılmıştır.

Gelecek yıllarda yürütülecek denetimlerde bu konu izlenecektir.