MEHMET BALiOGLU

Büyükşehir Belediyesine Aktarılması Gereken Çevre Temizlik Vergisi Payının Muhasebe Kayıtlarında Hatalı Takip Edilmesi

Rapor Özet


Ana Konu

  • Belediyenin, iş yeri ve diğer binalardan tahsil ettiği çevre temizlik vergisinden Büyükşehir Belediyesine aktarılması gereken payın zamanında aktarılmaması.

Temel Bulgular

  • Belediye, 2018 yılı içerisinde tahsil ettiği çevre temizlik vergisinden tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar Ankara Büyükşehir Belediyesine aktaracağı payı yıl içerisinde hiç ayırmamış ve sadece aralık ayında bu paya ilişkin muhasebe kaydı yapmıştır.
  • Mevcut uygulama sebebiyle 6183 sayılı Kanun kapsamında gecikme zammının da ödenecek olmasının Belediyenin mali durumuna olumsuz yansıyacağı düşünülmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Çevre temizlik vergisi” başlıklı mükerrer 44’üncü maddesinin 9’uncu fıkrası.
  • 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin, çevre temizlik vergisinden Büyükşehir Belediyesine aktarılması gereken payı zamanında aktarması gerekmektedir.
  • Belediyenin, mali tablolarının güvenilir bilgi sunmasını sağlamak için çevre temizlik vergisinden Büyükşehir Belediyesine aktarılması gereken payı zamanında muhasebe kayıtlarına alması gerekmektedir.

Rapor Metni

Belediye tarafından iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalardan tahsil edilen çevre temizlik vergisinden her ay düzenli olarak Büyükşehir Belediyesine aktarılacak payların 363 Kamu İdare Payları Hesabına sadece yıl sonunda kaydedildiği görülmüştür.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Çevre temizlik vergisi” başlıklı mükerrer 44’üncü maddesinin 9’uncu fıkrasında; büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan belediyelerin kendileri tarafından tahsil edilen (iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait) çevre temizlik vergisinin yüzde yirmisini tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar bir bildirim ile büyükşehir belediyesine bildirerek aynı süre içinde aktaracağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre ilçe belediyeleri tahsil ettikleri çevre temizlik vergilerinin yüzde yirmisini büyükşehir belediyelerine aktarmak ile yükümlüdür.

Bahsi geçen maddenin 10’uncu fıkrasında ise tahsil ettiği vergiyi veya gecikme zammını yukarıda belirtilen süre içinde ilgili belediyeye yatırmayan idarelerden, bu tutarların 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı tatbik edilerek tahsil edileceği belirtilmiştir.

Yapılan incelemede; Belediyenin 2018 yılı içerisinde tahsil ettiği çevre temizlik vergisinden tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar Ankara Büyükşehir Belediyesine aktaracağı payın yıl içerisinde hiç ayrılmadığı ve sadece aralık ayında bu paya ilişkin muhasebe kaydının yapıldığı görülmüştür. Mevcut uygulama sebebiyle 6183 sayılı Kanun kapsamında gecikme zammının da ödenecek olmasının Belediyenin mali durumuna olumsuz yansıyacağı düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemizce iş yeri ve binalardan tahsil edilmiş olan Çevre Temizlik Vergisi’ne ilişkin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu mükerrer 44’üncü maddesi 9’uncu fıkrası hükümleri çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bildirilmesi gereken %20 payın süresi içerisinde tahakkuk kaydı yapılacak olup, alacaklarımıza karşılık mahsuplaşmanın vade süresi içerisinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi tarafından Büyükşehir Belediyesine bildirilmesi gereken payın süresi içerisinde tahakkuk kaydının yapılacağı ve bu konuya ilişkin mahsup işlemlerinin süresinde gerçekleştirileceği ifade edilmekle birlikte bahsi geçen payın 2018 yılı içerisinde ayrılmayıp sadece yıl sonunda muhasebe kaydına aktarılması mali tabloların güvenilir bilgi sunmasına engel olmaktadır.