MEHMET BALiOGLU

Büyükşehir Belediyesince Kuruma Aktarılması Gereken Müze Giriş Ücretlerine İlişkin Payın Takibinin Yapılmaması

Rapor Özet

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Akyurt Belediyesine aktarması gereken müze giriş ücretlerine ilişkin payların aktarılmadığı görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 97’nci maddesi

Temel Bulgular

  • Akyurt Belediyesi’nin sınırları içinde müze bulunmadığı için %5’lik belediye payı alınamayacaktır.
  • Ancak, ilçe belediyelerine dağıtılması gereken tutardan pay alınması gerekirken bu payın alınmadığı görülmüştür.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • 2464 sayılı Kanun’un mükerrer 97’nci maddesine göre Belediyeye aktarılması gereken payın takibi ve tahsiline yönelik gerekli işlemlerin yapılmasının gerektiği düşünülmektedir.
  • Kamu idaresi, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilmesi gereken müze giriş ücretlerine ilişkin payların ilgili yazışmalar yapılarak Belediyeye aktarılmasının sağlanacağını bildirmiştir.
  • 2018 yılı boyunca Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilmesi gereken bu payın tahsil edilmemesinin Belediyeyi gelir kaybına uğrattığı ve söz konusu payın gönderilmesine ilişkin takibin yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Rapor Metni

Ankara Büyükşehir Belediyesince Akyurt Belediyesine aktarılması gereken müze giriş ücretlerine ilişkin payların aktarılmadığı görülmüştür.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Müze giriş ücretleri ile madenlerden belediyelere pay” başlıklı mükerrer 97’nci maddesinin (a) bendinde;

“Cumhurbaşkanlığına bağlı milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan sınırları içinde gerçek ve tüzelkişilerce işletilen her türlü müzelerin giriş ücretlerinin % 5’i belediye payı olarak ayrılır.

Belediye payı olarak ayrılan miktarın, tahsilini takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar müzenin bulunduğu yer (27.6.1984 gün ve 3030 sayılı Kanunun uygulandığı şehirde Büyük Şehir Belediyelerine) belediyesine ödenmesi mecburidir.

Büyük Şehir Belediyelerince tahsil edilen payın yüzde 75’i Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusları oranında ilgili ilçe belediyelerine dağıtılır.” hükmüne yer verilmiştir. Akyurt Belediyesinin sınırları içinde müze bulunmadığı için bahsi geçen maddede belirtilen %5’lik belediye payı alınamayacaktır. Ancak, nüfus oranlarına göre ilçe belediyelerine dağıtılması gereken tutardan pay alınması gerekirken bu payın alınmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak, 2464 sayılı Kanun’un mükerrer 97’nci maddesine göre Belediyeye aktarılması gereken payın takibi ve tahsiline yönelik gerekli işlemlerin yapılmasının gerektiği düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu “Müze giriş ücretleri ile madenlerden belediyeler pay” başlıklı mükerrer 97’inci maddesi (a) bendi gereği gerçek ve tüzel kişilerce işletilen her türlü müzelere giriş

ücreti elde ettiği gelirlere ilişkin belediyemize aktarması gereken %5 paya ilişkin yazışmalar yapılacak olup payın belediyemize aktarımı sağlanacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilmesi gereken müze giriş ücretlerine ilişkin payların ilgili yazışmalar yapılarak Belediyeye aktarılmasının sağlanacağını bildirmiş olup 2018 yılı boyunca Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilmesi gereken bu payın tahsil edilmemesinin Belediyeyi gelir kaybına uğrattığı ve söz konusu payın gönderilmesine ilişkin takibin yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.