MEHMET BALiOGLU

Büyükşehir Belediyesince Gönderilmesi Gereken Müze Payının Takibinin Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyeye gönderilmesi gereken müze payının takibinin yapılmadığı görülmüştür.

Temel Bulgular

  • Belediyenin muhasebe kayıtları incelendiğinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından böyle bir payın 2018 yılı içerisinde gönderilmediği tespit edilmiştir.
  • Kamu idaresi cevabında; “Büyükşehir belediyesine rapor doğrultusunda yazı yazılmıştır. denilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Müze giriş ücretleri ile madenlerden belediyelere paybaşlıklı mükerrer 97’nci maddesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye tarafından müze payının takibinin yapılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyeye gönderilmesi gereken müze payının takibinin yapılmadığı görülmüştür.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Müze giriş ücretleri ile madenlerden belediyelere paybaşlıklı mükerrer 97’nci maddesinin (a) fıkrasında;

“a) Cumhurbaşkanlığına bağlı milli saraylar hariç belediye ve mücavir alan sınırları içinde gerçek ve tüzelkişilerce işletilen her türlü müzelerin giriş ücretlerinin % 5’i belediye payı olarak ayrılır.

Belediye payı olarak ayrılan miktarın, tahsilini takip eden ayın 15 inci günü akşamına kadar müzenin bulunduğu yer (27.6.1984 gün ve 3030 sayılı Kanunun uygulandığı şehirde Büyük Şehir Belediyelerine) belediyesine ödenmesi mecburidir.

Büyük Şehir Belediyelerince tahsil edilen payın yüzde 75’i Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusları oranında ilgili ilçe belediyelerine dağıtılır.

Hükmü bulunmaktadır.

Yukarıdaki mevzuat hükümleri çerçevesinde Büyükşehir Belediyelerinin bulunduğu illerde belediye sınırları içerisinde işletilen müzelerin giriş ücretinin %5’i büyükşehir belediyelerine aktarılmalı, aktarılan tutarın %75’i ise İçişleri Bakanlığınca bildirilecek son genel nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusları oranında ilgili ilçe belediyelerine dağıtılmalıdır.

Belediyenin muhasebe kayıtları incelendiğinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından böyle bir payın 2018 yılı içerisinde gönderilmediği tespit edilmiştir. Belediye tarafından müze payının takibinin yapılması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Büyükşehir belediyesine rapor doğrultusunda yazı yazılmıştır.

Denilmiştir.

Sonuç olarak Bulgumuzda belirtilen hususlar İdare tarafından kabul edilerek gereğinin yapılacağı bildirilmektedir. İdare 24.05.2019 tarih ve 7300 sayılı yazısında bulgumuzda ayrıntılı olarak açıklanan müze payını Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden talep etmiştir. Belediyeye gönderilmesi gereken müze payının gönderilmemesinin mevcut mevzuata aykırı olduğu ve İdarenin gelir takibini sağlamasının doğru olacağı değerlendirilmiştir.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.