MEHMET BALiOGLU

Büyükşehir Belediyesi ve Bağlı Kuruluşuna Devredilen ve Kurum Mülkiyetinden Çıkmış Olan Yerlerin Kurum Mali Tablolarında Görünmesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Söke Belediyesi mali tablolarında kayıtlı olmayan yeraltı ve yerüstü düzenlerinin bulunması.

Temel Bulgular

  • Belediye mali tablolarında 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı başlığı altında ‘mezarlılar, otogar, su kuyuları, su isale hatları ve kanalizasyon hatları’ kaydı bulunmaktadır.
  • Kayıtlı değeri 2.208.940,41 TL tutarındaki bahsi geçen yeraltı ve yerüstü düzenlerinin kayıtlardan çıkarılması gerekmektedir.
  • Belediye tarafından bulguya iştirak edilmiştir.
  • Yapılan hatalı kayıtlar 2018 yılı mali tablolarını etkilemiş ve bilançoda 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının 2.208.940,41 TL fazla görünmesine neden olmuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 50’nci maddesi
  • 12.11.2012 tarihli 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin, mali tablolarından kayıtlı olmayan yeraltı ve yerüstü düzenlerini çıkarması gerekmektedir.
  • Belediyenin, düzeltme işlemlerine ilişkin inceleme müteakip denetim döneminde yapılacaktır.

Rapor Metni

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Kayıt Zamanı” başlıklı 50’nci maddesinde;

Bir ekonomik değer yaratıldığında, başka bir şekle dönüştürüldüğünde, mübadeleye konu edildiğinde, el değiştirdiğinde veya yok olduğunda muhasebeleştirilir. Bütün malî işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve her muhasebe kaydının belgeye dayanması şarttır.”

hükmü yer almaktadır.

12.11.2012 tarihli 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi Ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Aydın ilinin büyükşehir belediyesi olmasıyla birlikte Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi kurulmuştur.

Mezkûr Kanun’un Geçici 1’inci maddesinin 8’inci fıkrası ile büyükşehir ilçe belediyesi olan belediyelerce yürütülen su, kanalizasyon, katı atık depolama ve bertaraf, ulaşım, her çeşit yolcu ve yük terminalleri, toptancı halleri, mezbaha, mezarlık ve itfaiye hizmetlerine ilişkin olmak üzere personel, her türlü taşınır ve taşınmaz malları ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine yönelik yatırım, alacak ve borçları, komisyonca ilgisine göre büyükşehir belediyesi ile ilgili bağlı kuruluş arasında paylaştırılacağı hüküm altına alınmıştır. Yukarıda sayılan yerlerin bu hükümlere istinaden ilçe belediyesince ilgili kuruma devredilmiş olmasına karşın belediye mali tablolarında 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı başlığı altında ‘mezarlılar, otogar, su kuyuları, su isale hatları ve kanalizasyon hatları’ kaydının bulunduğu görülmüştür.

Söke Belediyesi mali tablolarında 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı başlığı altında bulunan kayıtlı değeri 2.208.940,41 TL tutarındaki bahsi geçen yeraltı ve yerüstü düzenlerinin kayıtlardan çıkarılması gerekmektedir. Kurum mülkiyetinde bulunmayan yerlerin mali tablolarda yer alması mevzuata ve muhasebe sistematiğine aykırıdır.

Kamu idaresi cevabında; “Gerekli düzeltme kayıtları yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulguya iştirak edilmiştir. Yapılan hatalı kayıtlar 2018 yılı mali tablolarını etkilemiş ve bilançoda 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabının 2.208.940,41 TL fazla görünmesine neden olunmuştur. Düzeltme işlemlerine ilişkin inceleme müteakip denetim döneminde yapılacaktır.