MEHMET BALiOGLU

Büyükşehir Belediyesi Tarafından Gönderilmesi Gereken Otopark Gelirlerine İlişkin Payların Belediyece Takip Edilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

* Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tepebaşı Belediyesine yatırılması gereken otopark gelirlerine ilişkin payların aktarılmadığı.

Temel Bulgular

* Büyükşehir Belediyesince, Tepebaşı Belediyesine mevzuata göre aktarılması gereken payların aktarılmadığı.
* İlçe belediyesi tarafından alacağına ilişkin herhangi bir talebin yapılmadığı.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

* 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanun’unun 7. ve 23. maddeleri.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

* Büyükşehir Belediyesinin, Tepebaşı Belediyesine mevzuata göre aktarılması gereken payları aktarması.
* İlçe belediyesinin, alacağına ilişkin talebini yapması.

Rapor Metni

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Tepebaşı Belediyesine yatırılması gereken otopark gelirlerine ilişkin payların aktarılmadığı, Tepebaşı Belediyesinin de söz konusu bu payı talep etmediği anlaşılmıştır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 7’nci maddesinin (f) bendinde, “Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.” hükmü yer almaktadır.

5216 sayılı Kanun’un “Büyükşehir Belediyesinin gelirleri” başlıklı 23’üncü maddesinin (f) bendinde,“7 nci maddenin (f) bendine göre tespit edilen park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirin ilçe ve ilk kademe belediyelerine, nüfuslarına göre dağıtılacak %50’sinden sonra kalacak %50’si…” hükmü yer almaktadır.

Aynı maddenin (o) bendinde ise,“Büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları ile ilçe

belediyeleri; tahsil ettikleri vergiler ve benzeri malî yükümlülüklerden birbirlerine ödemeleri gereken paylar ile su, atık su ve doğalgaz bedellerini zamanında yatırmadıkları takdirde, ilgili belediye veya bağlı kuruluşun talebi üzerine söz konusu tutar, İller Bankası tarafından, yükümlü belediyenin genel bütçe vergi gelirleri payından kesilerek alacaklı belediyenin hesabına aktarılır. Gecikmeden kaynaklanacak faiz ve benzeri her türlü zararın tazmininden, ilgili ilçe belediye başkanı ve sayman şahsen sorumludur. Bu fıkra hükmü, ilçe ve ilk kademe belediyeleri hesabına yapılacak her türlü aktarmaları zamanında yapmayan büyükşehir belediye başkanı, bağlı kuruluş genel müdürleri ve saymanları hakkında da uygulanır.” denilmektedir.

Büyükşehir Belediyesi, karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerinin işletilmesinden elde ettiği gelirin %50’sini nüfusları oranında ilçe belediyelerine göndermek zorundadır.

Büyükşehir Belediyesince, Tepebaşı Belediyesine yukarıda yer alan mevzuata göre aktarılması gereken payların aktarılmadığı, ilçe belediyesi tarafından da alacağına ilişkin herhangi bir talebin yapılmadığı görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “Büyükşehir belediyesine rapor doğrultusunda yazı yazılmıştır.

Denilmiştir.

Sonuç olarak Bulgumuzda belirtilen hususlar İdare tarafından kabul edilerek gereğinin yapılacağı bildirilmektedir. İdare 24.05.2019 tarih ve 7301 sayılı yazısında bulgumuzda ayrıntılı olarak açıklanan otopark gelirlerine ilişkin payı Eskişehir Büyükşehir Belediyesinden talep etmiştir. Belediyeye aktarılması gereken otopark payının aktarılmamasının mevcut mevzuata aykırı olduğu ve İdarenin gelir takibini sağlamasının doğru olacağı değerlendirilmiştir.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.