MEHMET BALiOGLU

Bütçe Emanetleri Hesabındaki Kayıtlı Tutarların Mevzuatta Belirlenen Sıraya Göre Ödenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • 320-Bütçe Emanetleri Hesabına kaydedilen tutarların ilgililere ödenirken, mevzuatta belirlenen sıraya göre ödenmemesi

Temel Bulgular

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 34. maddesine göre, kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenmesi gerekir. Ancak, sırasıyla kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, pirim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere, ilama bağlı borçlara, ödenmemesi halinde gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek borçlara ve ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara öncelik verilmesi gerekmektedir.
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 248. ve 249. maddelerine göre, mali yıl içerisinde veya sonunda ödeme emri belgesine bağlandığı halde nakit yetersizliği veya diğer sebeplerle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için 320- Bütçe Emanetleri Hesabının kullanılması ve bütçe emanetlerine alınan tutarların muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ilgililerine ödenmesi gerekmektedir.
  • Kurumun mali iş ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda; 320- Bütçe Emanetleri Hesabından yapılan ödemelerin, yukarıdaki mevzuat hükümlerine aykırı olarak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmadığı anlaşılmıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • 320-Bütçe Emanetleri Hesabından yapılan ödemelerde mevzuat hükümlerine uygun olarak muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre işlem yapılması

Rapor Metni

Nakit yetersizliğinden dolayı 320-Bütçe Emanetleri Hesabına kaydedilen tutarların ilgililere ödenirken, mevzuatta belirlenen sıraya göre ödenmediği anlaşılmıştır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmiş borçlar” başlıklı 34’üncü maddesi uyarınca; kamu idarelerinin nakit mevcudunun tüm ödemeleri karşılayamaması halinde giderler, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ödenir. Ancak, sırasıyla kanunları gereğince diğer kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, pirim, fon kesintisi, pay ve benzeri tutarlara, tarifeye bağlı ödemelere, ilama bağlı borçlara, ödenmemesi halinde gecikme cezası veya faiz gibi ek yük getirecek borçlara ve ödenmesi talep edilen emanet hesaplarındaki tutarlara öncelik verilmesi gerekmektedir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin, 320-Bütçe Emanetleri Hesabına ilişkin düzenlenen “Hesabın niteliği” başlıklı 248’inci ve “Hesaba ilişkin işlemler” başlıklı 249’uncu maddeleri uyarınca; mali yıl içerisinde veya sonunda ödeme emri belgesine bağlandığı halde nakit yetersizliği veya diğer sebeplerle ilgililerine ödenemeyen tutarların izlenmesi için 320- Bütçe Emanetleri Hesabının kullanılması ve bütçe emanetlerine alınan tutarların muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre ilgililerine ödenmesi gerekmektedir.

Kurumun mali iş ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda; 320- Bütçe Emanetleri Hesabından yapılan ödemelerin, yukarıdaki mevzuat hükümlerine aykırı olarak, muhasebe kayıtlarına alınma sırasına göre yapılmadığı anlaşılmıştır.

Kamu idaresi cevabında; “Bundan böyle 320-Bütçe Emanetleri Hesabından yapılacak olan ödemelerde yukarıdaki mevzuat hükümlerince özen gösterilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kurum tarafından gönderilen cevapta bulguda belirtilen hususa iştirak edilmiştir. Bulgu konusu tespite ilişkin kontrollere sonraki denetimlerde devam edilecektir.