MEHMET BALiOGLU

Borçlanma İşlemlerinde Mevzuatta Öngörülen Usullere Tam Olarak Uyulmaması

Rapor Özet

Rapor Metni

Yasal düzenlemeler uyarınca İçişleri Bakanlığı onayını gerektiren borçlanma işlemlerinde bu onayın alınmaması ve mevzuatta öngörülen borç stok sınırının üzerinde olunmasına rağmen borçlanılması nedeniyle borçlanma işlemlerinde mevzuatta öngörülen usullere tam olarak uyulmadığı görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68’inci maddesinde, belediyelerin görev ve

hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla borçlanarak ilave kaynak bulmasına imkân tanınmıştır. Bununla beraber söz konusu maddenin devamında borçlanmaya ilişkin esas ve usuller düzenlenmiş ve bunlara aykırı olarak borçlanan belediye yetkilileri hakkında, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmeyen durumlarda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun görevi kötüye kullanmaya ilişkin hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir.

Anılan maddenin (d) fıkrasında belediyelerin faiz dâhil borç stok tutarının, en son kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarını aşamayacağı; (e) fıkrasında ise bu şekilde hesaplanan tutarın toplam %10’unu geçen iç borçlanmanın meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile yapılabileceği düzenlenmiştir.

Bu düzenlemeler uyarınca Ayaş Belediyesinin 2018 yılı için borç stok tavan tutarı ve İçişleri Bakanlığı iznini gerektiren borçlanma tutarının hesabı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Tablo 8: Borç Stok Tavan Tutarı ve İçişleri Bakanlığı İznini Gerektiren Borçlanma Tutarı

2017 yılı Kesinleşmiş Bütçe Geliri (TL)

Yeniden Değerleme Oranı

Yeniden Değerleme Oranı ile Artırılmış Tutar/Borç Stok

Tavan Tutarı (TL)

İçişleri Bakanlığı İznini Gerektiren %10’luk

Tutar

11.996.749,21

% 14,47

13.732.678,82

1.373.267,88

Ancak yapılan incelemelerde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 • 2018 yılı sonu itibarıyla 18.879.431,69 TL olan borç stokunun 5393 sayılı Kanun’da belirlenen azami tutarın üzerinde olduğu,

 • 3.500.000,00 TL tutarında kredinin aldığı 12.06.2018 tarihinde Belediyenin borç stokunun 14.024.095,73 TL olduğu, yasal borçlanma sınırının 291.416,91 TL kadar aşıldığı, dolayısıyla yıl içerisinde borçlanmaya devam edilmesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği,

 • 2018 yılında alınan söz konusu kredi için nitelikli çoğunlukla meclis kararı alınmasına rağmen İçişleri Bakanlığının onayının alınmadığı

  görülmüştür.

  Sonuç olarak; mevzuatta öngörülen sınırları aşan borçlanma işlemlerinde merkezi idarenin onayının alınması ve Kanun’da belirlenmiş olan azami borç stok sınırının dikkate alınması borçlanma işlemlerinin mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde tesis ve takip edilmesine katkı sunacaktır.

  Kamu idaresi cevabında; “2018 yılına ait işlem yapma imkânı olmadığından 2019 yılında mevzuata uygun hareket edilecektir.” denilmiştir.

  Sonuç olarak İdare tarafından verilen cevapta, 2019 yılında mevzuata uygun hareket edileceği ifade edilmişse de denetim yılındaki hatalı uygulamaya ilişkin herhangi bir hukuki gerekçe gösterilmediğinden bulgu konusu hususa ilişkin değerlendirmemiz devam etmektedir.