MEHMET BALiOGLU

Birleştirilmiş Veriler Defterinde Yevmiye Numaralarının Müteselsil Olmaması

Rapor Özet

Ana Konu

Belediyenin 2018 yılı birleştirilmiş veriler defterinin incelenmesi sonucunda, ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem fişlerine yevmiye numarası verilirken, bazı yevmiye numaralarının kullanılmayarak atlandığı görülmüştür.

Temel Bulgular

  • 1570, 1571, 1573 ve 1574 yevmiye numaraları atlanarak boş bırakılmıştır.
  • Yevmiye defterine kayıtların müteselsil olarak yapılması ve ödeme emri belgesine veya muhasebe işlem fişine bağlanan her bir işleme ayrı bir yevmiye numarası verilmesi gerekmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Yevmiye kayıtlarının müteselsil yapılması hususunda gerekli çalışmaların yapılması.
  • Boş bırakılan yevmiye numaralarının doldurulması.

Rapor Metni

2018 yılı birleştirilmiş veriler defterinin incelenmesi sonucunda, ödeme emri belgeleri ve muhasebe işlem fişlerine yevmiye numarası verilirken, bazı yevmiye numaralarının kullanılmayarak atlandığı görülmüştür.

Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar’ın “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinin c fıkrasında birleştirilmiş veriler defteri; yevmiye defteri, kasa defteri, büyük defter ve muhasebeleştirme belgelerinde yer alan ilgili kamu idaresinin ürettiği ve bu Usul ve Esaslar’a ekli tablodaki mali verileri içeren defter şeklinde tanımlanmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme belgeleri ve açılış kayıtları” başlıklı 43’üncü maddesinde; işlemlerin, yevmiye tarihi ile numara sırasına göre ve maddeler halinde yevmiye defterine günlük olarak kaydedileceği; buradan da usulüne göre büyük defter ve yardımcı defterlere sistemli bir şekilde dağıtılacağı; muhasebeleştirme belgelerinin yevmiye tarih ve numarası sütunlarına, gerçekleşen işlemlerin kayda geçirildikleri tarih ile hesap döneminin başında (1)’den başlayıp, hesap döneminin sonuna kadar devam eden birer numara verileceği; gerek yevmiye defteri ve gerekse büyük defter ve yardımcı defter kayıtlarında bu yevmiye numaralarının esas alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Yönetmelik’in “Kullanılacak defterler ve kayıt düzeni” başlıklı 44’üncü maddesinde ise; yevmiye defterinin, kayda geçirilmesi gereken işlemlerin yevmiye tarih ve numarasıyla ve maddeler halinde düzenli olarak yazıldığı müteselsil sıra numaralı defter olduğu belirtilmiştir. Yevmiye defterine açılış kaydı yapıldıktan sonra, günlük işlemler muhasebeleştirme belgelerine dayanılarak devam eden bir sıra ile kaydedilmelidir.

Ancak; Belediyenin birleştirilmiş veriler defterinin incelenmesi neticesinde 1570, 1571, 1573 ve 1574 yevmiye numaralarının atlanarak boş bırakıldığı görülmüştür. Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere yevmiye defterine kayıtların müteselsil olarak yapılması ve ödeme emri belgesine veya muhasebe işlem fişine bağlanan her bir işleme ayrı bir yevmiye numarası verilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “2018 yılı yevmiye defteri kayıtlarında 1570, 1571, 1573, 1574 sıra nolu yevmiyelerin atlanmış olduğu bilgisi ilgili yazılım firması ile paylaşılmış olup ileriki zamanlar da Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 43’üncü maddesi gereği işlemlerin yevmiye tarih ve numara sırasına göre maddeler halinde yevmiye defterine günlük olarak kaydedilmesinin sağlanması hususunda gerekli çalışmalar yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi tarafından yevmiye kayıtlarının müteselsil yapılması hususunda gerekli çalışmaların yapılacağı bildirilmiş olsa da 2018 yılı birleştirilmiş veriler defterinde boş bırakılan yevmiye numaraları bulunmakta olup bulguda yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca yevmiye numaralarının müteselsil sıra takip etmesi gerektiği değerlendirilmektedir.