MEHMET BALiOGLU

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Hibe Tutarının Gelir Kaydedilmeden Emanetlerde İzlenmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun ‘Suriyeli Kadın ve Kız Çocukları için Güvenilir Alanlar Projesi’ hibesi, gelir olarak kaydedilmeyip 333 Emanetler Hesabı’nda takip edilmiştir.
  • Bu uygulama, 27.11.2007 tarih ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması Ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesine aykırıdır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 27.11.2007 tarih ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması Ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik
  • Yönetmeliğin “Proje karşılığı hibelerin muhasebeleştirilmesi” başlıklı 8’inci maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • 333 Emanetler Hesabı’nda yer alan 148.225,08 TL tutarın gelir hesabına aktarılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından “Suriyeli Kadın ve Kız Çocukları için Güvenilir Alanlar Projesi” hibesi olarak gönderilen tutarların gelir kaydedilmeyip 333 Emanetler Hesabında takip edildiği görülmüştür.

27.11.2007 tarih ve 26713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması Ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik’in “Proje karşılığı hibelerin muhasebeleştirilmesi” başlıklı 8’inci maddesinde, Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar veya uluslararası konsorsiyumların kaynaklarından temin edilen proje karşılığı

hibelerin, ilgili kamu idaresi muhasebe birimlerince bankada açtırılacak döviz hesabına aktarıldığında; aktarma tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden 104 Proje Özel Hesabına borç, 600 Gelirler Hesabına alacak kaydedileceği hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, proje kapsamında yapılacak ödemelerin banka hesabı üzerine düzenlenecek döviz gönderme emri veya banka çekiyle yapılacağı İlgilisine ödenmek veya gönderilmek üzere döviz gönderme emri veya çek düzenlendiğinde, 630 Giderler Hesabı veya varlığa dönüştürülecek bir kullanım ise ilgili varlık hesabına borç, 106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabına alacak; bankadan alınacak günlük hesap özet cetvelinden ilgilisine ödendiği veya gönderildiği anlaşılan tutarlar ise 106 Döviz Gönderme Emirleri Hesabına borç, 104 Proje Özel Hesabına alacak kaydedileceği de belirtilmektedir.

O halde; kamu idareleri tarafından, gerek Avrupa Birliği gerekse diğer uluslararası kuruluşlar tarafından finanse edilen her bir proje için bankada özel hesap açılacak, bu hesaba gelen hibe vb tutarlar gelir kaydedip, proje giderlerini de yine söz konusu proje özel hesabından gerçekleştireceklerdir. Dolayısıyla proje gelirlerinin 333 Emanetler Hesabına alınıp giderlerinin de bu hesaptan gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

Yukarıdaki yer verilen mevzuat ve açıklamalar doğrultusunda; uluslararası kuruluş hibesinin gelir kaydedilmesi gerekirken 333 Emanetler Hesabında takip edilmesinin hatalı olduğu ve o nedenle 148.225,08 TL emanet hesabında yer alan tutarın gelir hesabına alınmasının gerektiği değerlendirilmektedir.