MEHMET BALiOGLU

Bir Yıldan Uzun Vadeli Alınan Nakit Teminatların İlgili Depozito ve Teminatlar Hesabında İzlenmemesi

Rapor Özet

 • Belediye tarafından mevzuatları gereği nakden veya mahsuben alınan depozito ve teminatlar, niteliklerine göre bir yıldan kısa veya uzun vadeli olarak sınıflandırılmaksızın 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında izlendiği tespit edilmiştir.
 • Kira ihalesi üzerinde kalan kişiden ihale bedelinin %6’sı tutarında teminat alınmaktadır.
 • Taahhüdü yerine getiren kiracıya kesin teminat geri verilmektedir.
 • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nakden alınan kesin teminat ve ek kesin teminatların 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmesi gerektiğini belirtmektedir.
 • Aynı Yönetmelik’e göre, 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı, vadesi belli olmayan, vadesiz veya bir yıldan kısa vadeli alınan depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılmaktadır.
 • Yönetmelik’in 320’nci maddesinde ise, nakden veya mahsuben tahsil edilen vadesi bir yıldan uzun süreli depozito ve teminatların izlenmesi için 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının kullanılacağı belirtilmiştir.
 • Devlet İhale Kanunu’na göre, kesin teminat sözleşme hükümlerinin gereği gibi yerine getirilmesi amacıyla alınacaktır. Teminatın geri iadesi ise sözleşme hükümlerinin tamamen yerine getirilmesi ve yüklenicinin idareye borcunun kalmadığının tespiti ile mümkün olacaktır. Bu durumun doğal sonucu olarak alınacak olan kesin teminatın vadesinin kira süresi ile orantılı olması gerekmektedir.
 • Belediyenin kiralanan taşınmazlar için alınan nakit teminatlarını vadesine bakmaksızın 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında takip ettiği tespit edilmiştir.
 • Belirtilen şekilde olan teminatların toplam tutarı 61.395,00 TL olup, bu teminatlardan 10.830,00 TL’lik kısmının vadesi 2018 yılının sonunda bir yılın altına düşmektedir.
 • Belediye tarafından bir yıldan uzun vadeli olarak alınan nakdi teminatların Yönetmeliğe uygun olarak 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında izleneceği ifade edilmekle birlikte denetim görüşü verilen 2018 yılı içerisinde herhangi bir düzeltme yapılmamıştır.
 • 2018 yılı bilançosunda 330/430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesaplarının hatalı göründüğü değerlendirilmektedir.
  • Belediye tarafından yapılacak kayıtlarda muhasebenin dönemsellik kavramının dikkate alınması gerekmektedir.
  • Belediye tarafından ihalesi yapılmış ve yapılacak işlerde alınması gereken süresi bir yılı aşan nakit teminatların Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmesi için gerekli düzenlemeler yapılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Belediye tarafından mevzuatları gereği nakden veya mahsuben alınan depozito ve teminatların nitelikleri itibariyle bir yıldan kısa veya uzun vadeli oldukları dikkate alınmaksızın 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında izlendiği görülmüştür.

Belediyelerin yapmış olduğu taşınmaz kiraya verme işlemi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun kapsamında olup bu Kanun’un 54’üncü maddesi uyarınca, taahhüdün şartname ve sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla taşınmaz kira ihalesi üzerinde kalan kişiden ihale bedelinin %6’sı tutarında teminat alınması gerekmektedir. Aynı Kanun’un 56’ncı maddesinde ise, taşınmazı kiralayan kişinin yüklendiği taahhüdü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun bir şekilde yerine getirmesi ve idareye herhangi bir borcunun olmadığının tespit edilmesi halinde kesin teminatın geri verileceği belirtilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 258’inci maddesinde,

“(1) Alınan depozito ve teminatlar hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir.

a) İhale teminatları

1) İhalelere katılan isteklilerden mevzuatları gereği nakden alınan geçici teminatlar ile üzerinde ihale kalan isteklilerden nakden alınan veya hakedişlerinden kesilmek suretiyle tahsil edilen kesin teminat ve ek kesin teminatlar bu bölüme kaydedilir. …” denilmek suretiyle nakden alınan veya hakedişlerden kesilmek suretiyle tahsil edilen kesin teminat ve ek kesin teminatların Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında takip edilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Aynı Yönetmelik’in 257’nci maddesine göre, 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı, vadesi belli olmayan, vadesiz veya bir yıldan kısa vadeli alınan depozito ve

teminatların izlenmesi için kullanılmaktadır. Yönetmelik’in 320’nci maddesinde ise, nakden veya mahsuben tahsil edilen vadesi bir yıldan uzun süreli depozito ve teminatların izlenmesi için 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının kullanılacağı belirtilmiştir.

Devlet İhale Kanunu’na göre, kesin teminat sözleşme hükümlerinin gereği gibi yerine getirilmesi amacıyla alınacaktır. Teminatın geri iadesi ise sözleşme hükümlerinin tamamen yerine getirilmesi ve yüklenicinin idareye borcunun kalmadığının tespiti ile mümkün olacaktır. Bu durumun doğal sonucu olarak alınacak olan kesin teminatın vadesinin kira süresi ile orantılı olması gerekmektedir.

Yapılan incelemede, kiraya verilen taşınmazlar için alınan nakit teminatların, taşınmaz kira süreleri bir yıldan uzun süreli olmasına rağmen 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında takip edilmediği tespit edilmiştir. Belirtilen şekilde olan teminatların toplam tutarı 61.395,00 TL olup bu teminatlardan 10.830,00 TL’lik kısmının vadesi 2018 yılının sonunda bir yılın altına düşmektedir. Dolayısıyla, alınan teminatların vadesinin dikkate alınmaması sonucu yıl sonu mali tablolarında 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının 50.565,00 TL eksik görünmesine aynı zamanda söz konusu tutar kadar 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının fazla görünmesine neden olunmaktadır.

Belediyenin mali durumunun saydam ve gerçeğe uygun olarak yansıtılması amacıyla belirtilen tespitlere ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması ve bundan sonra yapılacak kayıtlarda muhasebenin dönemsellik kavramının dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemizce ihalesi yapılmış ve yapılacak işlerde 2886 Devlet İhale Kanunu 54’üncü maddesi ve 4734 Kamu İhale Kanun 43’üncü maddesi hükümleri gereği alınması gereken süresi bir yılı aşan nakit teminatlar Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi tarafından bir yıldan uzun vadeli olarak alınan nakdi teminatların Yönetmeliğe uygun olarak 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında izleneceği ifade edilmekle birlikte denetim görüşü verilen 2018 yılı içerisinde herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Dolayısıyla, 2018 yılı bilançosunda 330/430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesaplarının hatalı göründüğü değerlendirilmektedir.