MEHMET BALiOGLU

Bir Yıldan Uzun Süreli Alınan Depozito ve Teminatlar İçin İlgili Hesabın Kullanılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Kamu idaresinin ihalelerinde yüklenicilerden alınan teminatların süreleri itibariyle bir yıldan uzun veya kısa ayrımı yapılmaksızın tamamının bir yıldan kısa süreli gibi ele alındığı tespit edilmiştir.

Temel Bulgular

  • 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı yerine tüm teminatların 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında takip edildiği tespit edilmiştir.
  • Mevzuata göre bir yıldan uzun vadede iade edilecek olan depozito ve teminatların 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmesi gerekirken, bir yıldan kısa vadeli teminatlar da aynı hesapta izlenmiştir.
  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen “Dönemsellik” ilkesine uygun olmayacak şekilde bir yıldan uzun vadeli teminatların da bir yıldan daha kısa süreli gibi addedilip 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı yerine 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının kullanılması mevzuata uygun değildir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idaresinin, yüklenicilerden alınan teminatların sürelerine göre doğru hesaplarda izlenmesi sağlanmalıdır.
  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen “Dönemsellik” ilkesine uygun olarak, bir yıldan uzun vadeli teminatların 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında, bir yıldan kısa vadeli teminatların ise 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmesi sağlanmalıdır.
  • Kamu idaresi ile görüş birliğine varılmış olup, gerekli düzeltmelerin yapılacağı belirtilmiştir.
  • Gelecek yıllarda yürütülecek denetimlerde bu konu izlenecektir.

Rapor Metni

Kurum tarafından gerçekleştirilen ihalelere ilişkin olarak mevzuat gereği yüklenicilerden alınan teminatların süreleri itibariyle bir yıldan uzun veya kısa ayrımı yapılmaksızın tamamının bir yıldan kısa süreli gibi ele alınıp 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı yerine tüm teminatların 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında takip edildiği tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 430 Hesabına ilişkin “Hesabın niteliği” başlıklı 320’nci maddesinde;

“Bu hesap, mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen ve bir yıldan uzun vadede iade edilecek olan depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılır.”

Denilmektedir.

Bu hesaba kayıtlı tutarlardan vadesi bir yılın altına düşenler 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına borç, 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına alacak kaydedilecektir.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde belirtilen “Dönemsellik” ilkesi gereği, kamu idarelerinin faaliyetlerini belirli dönemler itibariyle raporlamaları ve diğer dönemlerden bağımsız olarak saptamaları esastır. Dönemsellik ilkesine uygun olmayacak şekilde bir yıldan uzun vadeli teminatların da bir yıldan daha kısa süreli gibi addedilip 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı yerine 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının kullanılması mevzuata uygun değildir.

Kamu idaresi cevabında; “Kurumumuz tarafından alınan teminatlara ait yüklenicilerden alınan 1 yıldan uzun vadedeki teminatların muhasebe kayıtları 430 hesaba, 1 yıldan kısa süreli teminatlarda 330 hesaplarına kaydedilecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak bulgu konusu husus kabul edilerek gerekli düzeltmelerin yapılacağı belirtildiğinden bu konuda İdare ile görüş birliğine varılmıştır. Gelecek yıllarda yürütülecek

denetimlerde bu konu izlenecektir.