MEHMET BALiOGLU

Bir Yıldan Daha Uzun Sürelerle Verilen Depozito ve Teminatların Dönen Varlıklar Grubundaki Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabına Kaydedilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Vilayetler Birliği tarafından verilen ve yılı içinde geri alınmayacak olan depozito ve teminatlar, 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabına kaydedilmesi gerekirken dönemsellik ilkesine aykırı olarak 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabına kaydedilmiştir.
 • Sonuç olarak bir yıldan uzun süreler için verilen depozito veya teminatların, 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabına kaydedilmemesi hem dönemsellik ilkesine aykırı olup hem de bilançoda 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında 7.500 Türk Lirası tutarında bir hataya neden olmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Vilayetler Birliği tarafından bir yıldan uzun süreler için verilen depozito veya teminatların, 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabına kaydedilmesi gerekmektedir.
 • Kamu idaresi cevabında, yılı içerisinde geri alınmayacak olan depozito ve teminatların muhasebeleştirilmesinin mevzuat hükmüne uygun olarak yapılacağını ifade etmektedir.

Rapor Metni

Vilayetler Birliği tarafından verilen ve yılı içinde geri alınmayacak olan depozito ve teminatların, 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabına kaydedilmesi gerekirken dönemsellik ilkesine aykırı olarak 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabına kaydedildiği tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabına ilişkin olarak “Hesabın işleyişi” başlıklı 169’uncu maddesinde;

“(1) Verilen depozito ve teminatlar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir:

 1. Borç

  1. Bir yıldan daha uzun bir süre için bütçedeki ödeneğine dayanılarak verilen depozito ve teminatlar bir taraftan bu hesaba borç, 100-Kasa Hesabı, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir.

  2. Bir yıldan daha uzun bir süre için verilen diğer depozito ve teminatlar bu hesaba borç, 100-Kasa Hesabı, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak kaydedilir.

 2. Alacak

  1. Bütçeye gider kaydı suretiyle verilen depozito ve teminatlardan geri alınanlar veya mahsup edilenler bir taraftan bu hesaba alacak, 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç; diğer taraftan geri alınan tutarlar 800-Bütçe Gelirleri

   Hesabına alacak, 805-Gelir Yansıtma Hesabına borç kaydedilir.

  2. Verilen depozito ve teminatlar hesabında kayıtlı diğer tutarlardan geri alınanlar veya mahsup edilenler bu hesaba alacak, 100-Kasa Hesabı veya 102-Banka Hesabı ya da ilgili diğer hesaplara borç kaydedilir.

  3. Verilen depozito ve teminatlar hesabında kayıtlı tutarlardan dönem sonunda vadesi bir yılın altına inen tutarlar bu hesaba alacak, 126-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabına borç kaydedilir.” denilmektedir.

Vilayetler Birliği tarafından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden 2011 yılından itibaren kiralanan taşınmaza ilişkin olarak verilen ve yılı içinde geri alınmayacak olan depozito ve teminatların 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlendiği görülmüştür.

Yukarıda belirtilen madde hükmüne göre taşınmaz kiralamasına ilişkin olarak verilen söz konusu depozitonun, 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabına kaydedilmesi gerekirken dönemsellik ilkesine aykırı olarak 126 Verilen Depozito ve Teminatlar hesabına kaydedilmesi sonucunda bilançoda ilgili hesabın görünmemesine neden olunmuştur.

Mevzuat hükmü uyarınca İstanbul ve Vilayetler Birliği tarafından verilen ve yılı içinde geri alınmayacak olan 7.500 Türk Lirası tutarındaki depozito ve teminatın, 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabına kaydedilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Birliğimiz tarafından verilen ve yılı içerisinde geri alınmayacak olan depozito ve teminatların muhasebeleştirilmesi mevzuat hükmüne uygun olarak yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında, yılı içerisinde geri alınmayacak olan depozito ve teminatların muhasebeleştirilmesinin mevzuat hükmüne uygun olarak yapılacağını ifade etmektedir.

Vilayetler Birliğinde bir yıldan uzun süreler için verilen depozito veya teminatların, 226 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabına kaydedilmemesi hem dönemsellik ilkesine aykırılık teşkil etmekte olup hem de bilançoda 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında

7.500 Türk Lirası hataya neden olmaktadır.