MEHMET BALiOGLU

Binalar Hesabının Gerçek Durumu Yansıtmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin bütçe dışı kaynaklardan finanse edilen ek binasının 2019 yılı bilançosunda 252-Binalar Hesabında kayıtlı olmadığı tespit edilmiştir.
  • Ek bina için Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bütçesinden 9.352.158,71 TL harcama yapılmıştır.
  • Bu durum, 2019 yılı bilançosunda 252- Binalar Hesabında 9.352.158,71 TL eksiklik olduğuna işaret etmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 170: Kamu idarelerinin bütçe dışı kaynaklardan edindiği maddi duran varlıkların gelirler hesabına kaydedilerek hesaplara alınmasını düzenler.
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 275: 252- Binalar Hesabının, eklenti ve bütünleyici parçaları dâhil olmak üzere, kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan binalar ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılacağını belirtir.
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 176: Bedelsiz olarak intikal eden binaların, tespit edilen değerleri üzerinden 252- Binalar Hesabına borç ve 600- Gelirler Hesabına alacak kaydedileceğini belirtir.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Bütçe dışı kaynaklardan elde edilen binaların, tespit edilen değerleri üzerinden 252- Binalar Hesabına borç ve 600- Gelirler Hesabına alacak kaydedilerek muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Eğitim Fakültesi ek binasının 252- Binalar Hesabında kayıtlı olmadığı görülmüştür.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin “25 Maddi duran varlıklar” hesap grubuna ilişkin işlemleri düzenleyen 170’inci maddesinde kamu idarelerinin bütçe dışı kaynaklardan edindiği maddi duran varlıkların gelirler hesabına kaydedilerek hesaplara alınacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Yönetmelik’in 252- Binalar Hesabının niteliğine ilişkin 275’inci maddesinde bu hesabın, eklenti ve bütünleyici parçaları dâhil olmak üzere, kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan binalar ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan Yönetmelik’in 252- Binalar Hesabının işleyişine ilişkin 176’ncı maddesinde ise bedelsiz olarak intikal eden binaların, tespit edilen değerleri üzerinden 252- Binalar Hesabına borç ve 600- Gelirler Hesabına alacak kaydedileceği belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere; bütçe dışı kaynaklardan elde edilen bir binanın tespit edilen değeri üzerinden 252- Binalar Hesabına borç ve 600- Gelirler hesabına kaydedilerek muhasebe kayıtlarına alınması gerekmektedir.

Bursa Uludağ Üniversitesi 2019 yılı yapım işleri geçici kabul tutanaklarının incelenmesi neticesinde; bütçe dışı kaynaklardan finanse edilen (Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bütçesinden hakediş ödemeleri yapılan) sözleşme tarihi 20.09.2018, geçici kabul tutanağı onay tarihi 29.05.2019 olan Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ek Binası Üst Yapı Yapım İnşaatı kapsamında yapılan Eğitim Fakültesi ek binasının kurumun bilançosunda 252- Binalar Hesabında kayıtlı olmadığı görülmüştür. Yapılan incelemede söz konusu ek bina için Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bütçesinden 9.352.158,71 TL tutarında harcama yapıldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla kurumun 2019 yılı bilançosunda 252- Binalar Hesabı 9.352.158,71 TL tutarında eksik yer almaktadır.

Kurum tarafından bulguda bahsi geçen hususların dikkate alındığı ve 2020 yılında yapılan muhasebe işlemi ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bütçesinden finansmanı

sağlanan Eğitim Fakültesi ek binasına ilişkin harcamaların 252- Binalar Hesabına kaydedildiği görülmüştür. Kurum tarafından 2020 yılında bulgu konusu hususlara yönelik olarak işlem yapılmasının 2019 yılı mali tablolarına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.