MEHMET BALiOGLU

Bilimsel Araştırma Projeleri Kapsamında Verilmesi Gereken Ara ve Sonuç Raporlarının Zamanında Verilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Bilimsel araştırma projelerine ilişkin ara ve sonuç raporlarının bir kısmının zamanında verilmediği tespit edilmiştir.
  • Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden yapılan kontrollerle raporlar zamanında teslim edilmeyen projelerin harcama talepleri durdurulmaktadır.
  • Halen ara ve sonuç raporu teslim edilmemiş projeler bulunmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik
  • Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’in “Proje Raporları” başlıklı 8’inci maddesinin 1. fıkrası
  • Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’in “Proje Raporları” başlıklı 8’inci maddesinin 2. fıkrası

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Bilimsel araştırma projeleri yöneticilerinin ara ve sonuç raporlarını zamanında vermeleri gerekmektedir.
  • Raporların zamanında verilmemesi durumunda, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem başlatılmalıdır.

Rapor Metni

Bilimsel Araştırma Projelerine ilişkin olarak proje yöneticileri tarafından verilmesi gereken ara ve sonuç raporlarından bir kısmının zamanında verilmediği tespit edilmiştir.

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’in “Proje Raporları” başlıklı 8’inci maddesinde; “(1) Kabul edilen bir projenin yürütücüsü Komisyona altı ayda bir geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı ara rapor sunar. Komisyon projenin türüne ve özelliğine göre ara rapor sunma sürelerini ve koşullarını değiştirebilir. Ara raporlar Komisyon tarafından incelenir. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda konunun uzmanlarının görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir. Projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı Komisyonun olumlu görüşüne tabidir.

(2) Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç üç ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren proje sonuç raporunu Komisyon tarafından belirlenen formata uygun olarak sunar. Lisansüstü tez projeleri için, ilgili birimlerce onaylanmış tezler de sonuç raporu olarak kabul edilebilir. Sonuç raporu Komisyon tarafından değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir.

Komisyon gerekli gördüğü durumlarda konunun uzmanlarının görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir.” Hükmü yer almaktadır.

Her ne kadar Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Bilimsel Araştırma Projeleri Modülü’nde yapılan kontroller ile ara rapor veya sonuç raporu süresinde teslim edilmeyen projelerin harcama talepleri durdurulmuş olsa da halen ara ve sonuç raporu olmayan projelerin bulunduğu görülmüştür.

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, bilimsel araştırma projeleri yöneticilerinin ara ve sonuç raporlarını zamanında vermeleri gerekmektedir. Bu yasal zorunluluğun yerine getirilmemesi bilimsel araştırma projeleriyle hedeflenen amaçlara ulaşılmasına ilişkin bir risk oluşturmaktadır.