MEHMET BALiOGLU

Bilimsel Araştırma Projeleri Kapsamında Verilmesi Gereken Ara ve Sonuç Raporlarının Zamanında Verilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Bilimsel araştırma projelerine ilişkin ara ve sonuç raporlarının bir kısmı zamanında verilmemiştir.
  • Raporların gecikmesine rağmen projelere maddi destek sağlanmaya devam etmiştir.
  • Bu durum, kaynakların amacına uygun kullanılmadığı endişesini doğurmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Madde 8
  • Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi Madde 6 (f)

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Raporların zamanında verilmesini sağlayacak hukuki düzenlemeler yapılmalıdır.
  • Gerekli görüldüğü takdirde cezai şartlar konulmalı ve uygulanmalıdır.

Rapor Metni

2019 yılı denetimi kapsamında yapılan incelemeler neticesinde bilimsel araştırma projelerine ilişkin olarak proje yöneticileri tarafından verilmesi gereken ara ve sonuç raporlarından bir kısmının zamanında verilmediği görülmüştür.

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’in

“Proje Raporları” başlıklı 8’inci maddesinde;

“(1) Kabul edilen bir projenin yürütücüsü Komisyona altı ayda bir geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı ara rapor sunar. Komisyon projenin türüne ve özelliğine göre ara rapor sunma sürelerini ve koşullarını değiştirebilir. Ara raporlar Komisyon tarafından incelenir. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda konunun uzmanlarının görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir. Projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı Komisyonun olumlu görüşüne tabidir.

(2) Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen en geç üç ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren proje sonuç raporunu Komisyon tarafından belirlenen formata uygun olarak sunar. Lisansüstü tez projeleri için, ilgili birimlerce onaylanmış tezler de sonuç raporu olarak kabul edilebilir. Sonuç raporu Komisyon tarafından değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda konunun uzmanlarının görüşlerine de başvurarak değerlendirme sürecini tamamlayabilir.” hükmü yer almaktadır.

Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi’nin 6 ncı maddesinin (f) bendinde

“Değerlendirme Alt Komisyonu (DAK) önerisi doğrultusunda proje yürütücüsünün 6 aylık sürelerle vermekle yükümlü olduğu ara raporları değerlendirir ve bir yılı aşan projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devam edip etmeyeceğine karar verir. Proje yürütücüsünün ek süre, ek kaynak ve diğer taleplerini değerlendirir ve karara bağlar.”

Hükmü yer almaktadır.

Bilimsel Araştırma projelerine ilişkin ara ve sonuç raporlarının zamanında verilmemesine karşın söz konusu projelere sağlanan maddi desteğin zamanında ve eksiksiz şekilde verildiği görülmüştür. Bu bağlamda bilimsel araştırma projeleri için ayrılan maddi

kaynağın tam olarak amacına uygun şekilde kullanılmadığı düşünülmektedir. Bu hususun düzeltilmesi için bilimsel araştırma projelerinin ara ve sonuç raporlarının zamanında verilmesini sağlayacak gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması, gerekli görüldüğü takdirde cezai şartların konulması ve uygulanması gerekmektedir.