MEHMET BALiOGLU

Bilgisayar Yazılım Programlarının Bakım ve Güncelleme Bedellerinin Haklar Hesabında İzlenmemesi

Rapor Özet

Rapor Metni

Bilgisayar yazılım programlarının yıllık bakım ve güncelleme işine ilişkin toplam 114.147,00 TL tutar 260 Haklar Hesabında muhasebeleştirilmeyip 630.03.07.02.01 Giderler Hesap koduna kaydedilerek doğrudan giderleştirilmiştir.

630.03.07.02.01 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları Hesap kaydında bulunup 260 Haklar Hesabına kaydı yapılmayanlar aşağıdaki tabloda listelenmiştir.

Tablo 11: Giderleştirilen Yazılım Programı Alımlarına İlişkin Bilgiler

Yevmiye No

Tutar (TL)

Program Adı

2466

1.829,00

3636

6.372,00

Medicosoft İşyeri Hekimliği Prg.+ E-Reçete Abonelik Bedeli ve Uzaktan Destek Bakım Hizmeti (3 Hekim 3 Yıllık)

4160

944,00

E-Hakediş (Yaklaşık Maliyet, Hakediş ve Kesin Hesap Programı (1 Kullanıcılı)

16513

40.002,00

Firewall Güvenlik Duvarı Lisansı Alımı

16751

65.000,00

(Zabis-Rubis) Zabıta-Ruhsat Bilgi Sistemi Yazılım Geliştirme Hizmeti

TOPLAM

114.147,00

 1. Amp Mal ve Hizmet Hakediş Prg. 2018 Yılı Güncelleme

 2. Amp Hakediş ve Yaklaşık Maliyet Prg.2018 Yılı Güncelleme

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 260 Haklar Hesabını düzenleyen “Hesabın niteliği” başlıklı 210’uncu maddesinde, bu hesabın, bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Aynı Yönetmelik’in “Hesabın işleyişi” başlıklı 211’inci maddesinin 1’inci fıkrasında,

“(1) Haklar hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir.

 1. Borç

  1. Bütçeye gider kaydıyla edinilen haklar bir taraftan bu hesaba borç, kesintiler ilgili hesaba, ödenecek tutar 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830 Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835 Gider Yansıtma

   Hesabına alacak kaydedilir.”

   Hükmü yer almaktadır.

   Belediye tarafından, yukarıdaki tabloda yer alan maddi olmayan duran varlık niteliğindeki alımlar, 260 Haklar Hesabı kullanılmayarak 630 Giderler Hesabı aracılığıyla doğrudan giderleştirildiğinden 260 Haklar Hesabı toplam 114.147,00 TL eksik görünmektedir.

   Kamu idaresi cevabında; “Kurumumuz tarafından bundan sonra alınacak olan Maddi olmayan duran varlıklarla (bilgisayar yazılımları) ilgili olarak, ekonomik değer taşıyan harcamalar 260 Haklar hesabında izlenmesi konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir.

   Denilmiştir.

   Sonuç olarak Bulgumuzda belirtilen hususlar İdare tarafından kabul edilerek gereğinin yapılacağı bildirilmektedir. Bulgumuzda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, İdarenin 2018 yılı itibariyle bilgisayar yazılım programlarının yıllık bakım ve güncelleme işine ilişkin yapılan 114.147,00 TL tutarındaki harcamaların 260 Haklar Hesabında muhasebeleştirilmeyip doğrudan giderleştirilmesinin mali mevzuata aykırı olduğu ve İdarenin 2018 yılı mali tablolarının gerçek durumunu tam olarak yansıtmamasına sebep olduğu değerlendirilmiştir.

   Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.