MEHMET BALiOGLU

Bilgisayar Yazılım Alımlarının Bir Kısmının Haklar Hesabında İzlenmemesi

Rapor Özet

  • Bazı yazılımların 260 Haklar Hesabında izlenmesi gerekirken, 630 Giderler Hesabına kaydedilerek doğrudan giderleştirilmesi.
  • 2018 yılı içinde satın alınan 320.414,84 TL tutarındaki yazılım alımlarının 260 Haklar Hesabı yerine 630 Giderler Hesabında muhasebeleştirilmesi.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği (210-211. maddeler)

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Yazılım alımlarının 260 Haklar Hesabında izlenmesi ve gelecek yıllarda yürütülecek denetimlerde bu konunun izlenmesi.
  • İdarenin daha dikkatli olması.

Rapor Metni

Hatay Büyükşehir Belediyesince satın alınan bazı yazılımların 260 Haklar Hesabında izlenmesi gerekirken, 630 Giderler Hesabına kaydedilerek doğrudan giderleştirildiği tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 260 Haklar Hesabını düzenleyen “Hesabın niteliği” başlıklı 210’uncu maddesinde;

Bu hesap, bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için kullanılır.”

“Hesabın İşleyişi” başlıklı 211’inci maddesinde ise; “…

Bütçeye gider kaydıyla edinilen haklar bir taraftan bu hesaba borç, kesintiler ilgili hesaba, ödenecek tutar 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı veya ilgili diğer hesaplara alacak; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir.

…”

Hükümleri yer almaktadır.

2018 yılı içinde satın alınan 320.414,84 TL tutarındaki yazılım alımlarının 260 Haklar Hesabı yerine 630 Giderler Hesabında muhasebeleştirildiği görülmüştür. Bu durum, 260 Haklar Hesabının belirtilen tutar kadar eksik, 630 Giderler Hesabının ise aynı tutarda fazla çalışmasına yol açmıştır.

Kamu idaresi cevabında; “Bilgisayar yazılım alımlarının bir kısmının 630-giderler hesabına işlendiği incelenmiş olup bunun yerine 260 hesapta izlenmesi için daha dikkatli olunacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak bulgu konusu husus kabul edilerek gerekli dikkatin gösterileceği belirtildiğinden bu konuda İdare ile görüş birliğine varılmıştır. Gelecek yıllarda yürütülecek

denetimlerde bu konu izlenecektir.