MEHMET BALiOGLU

Bilançonun Taahhüt Edilen Sermaye Tutarına İlişkin Hatalı Bilgi Sunması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Belediye tarafından sermaye taahhütlerinin mevzuata uygun olarak muhasebeleştirilmemesi nedeniyle Bilançonun söz konusu hususa ilişkin doğru ve güvenilir bilgi sunmadığı tespit edilmiştir.

Temel Bulgular

  • Belediye, 26.01.2018 tarihinde tamamı kendisine ait olan 200.000,00 TL sermaye ile Ayaş Belediyesi Personel Limited Şirketi’ni kurmuştur.
  • Belediye, şirketin sermayesinin 48.500,00 TL’sini şirkete ödemiştir.
  • Belediye, ödenmeyen 151.500,00 TL tutarındaki sermaye taahhüdünü 247 Sermaye Taahhütleri Hesabı yerine 320 Bütçe Emanetleri Hesabına kaydederek muhasebeleştirmiştir.
  • MİBMY’nin 248’inci maddesinde, 320 nolu hesabın mali yıl içinde ödeme emri belgesine bağlandığı halde nakit yetersizliği veya hak sahibinin müracaat etmemesi nedeniyle ilgililere ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılacağı açıkça ifade edilmiştir.
  • Sonuç olarak, taahhüt edilen sermaye tutarlarının tam ve doğru bir şekilde muhasebeleştirilmemesi, 2018 yılı Bilançosunda 247 Sermaye Taahhütleri Hesabının 151.500,00 TL eksik ve 320 Bütçe Emanetleri Hesabının ise aynı tutarda fazla raporlanmasına sebep olmuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Belediye, sermaye taahhütlerinin muhasebeleştirilmesinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin (MİBMY) 184’üncü ve 185’inci maddelerine uymak zorundadır.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye, sermaye taahhütlerini mevzuata uygun olarak muhasebeleştirmelidir.
  • 247 Sermaye Taahhütleri Hesabı ve 320 Bütçe Emanetleri Hesabı hataları düzeltmelidir.

Rapor Metni

Sermaye taahhütlerinin mevzuata uygun olarak muhasebeleştirilmemesi nedeniyle Bilançonun söz konusu hususa ilişkin doğru ve güvenilir bilgi sunmadığı görülmüştür.

Muhasebenin tam açıklama ilkesi gereği, belediye açısından gelecekte yükümlülük doğuracak sermaye taahhütlerinin, işlemin içeriğini tam olarak yansıtacak şekilde muhasebeleştirilerek raporlanması gerekmektedir. Nitekim Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin (MİBMY) 184’üncü maddesinde de bunların 247 Sermaye Taahhütleri Hesabında takip edileceği hüküm altına alınmıştır. Söz konusu hesabın işleyişine ilişkin düzenlemelere anılan Yönetmelik’in 185’inci maddesinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

Ayaş Belediye Meclisince 26.01.2018 tarihinde tamamı Belediyeye ait olan 200.000,00 TL sermaye ile Ayaş Belediyesi Personel Limited Şirketi kurulmasına karar verilmiş ve bu tutarın 48.500,00 TL’si Şirkete ödenmiştir. Ancak ödenmeyen 151.500,00 TL tutarındaki sermaye taahhüdünün, 247 nolu hesap yerine 320 Bütçe Emanetleri Hesabına kaydedilerek muhasebeleştirildiği görülmüştür. MİBMY’nin 248’inci maddesinde; 320 nolu hesabın mali yıl içinde ödeme emri belgesine bağlandığı halde nakit yetersizliği veya hak sahibinin müracaat etmemesi nedeniyle ilgililere ödenemeyen tutarların izlenmesi için kullanılacağı açıkça ifade edilmiştir. Dolayısıyla bu kapsamda olmayan sermaye taahhütlerinin, söz konusu hesapta takip edilmesi imkân dâhilinde değildir.

Sonuç olarak, taahhüt edilen sermaye tutarlarının tam ve doğru bir şekilde muhasebeleştirilmemesi, 2018 yılı Bilançosunda 247 Sermaye Taahhütleri Hesabının 151.500,00 TL eksik ve 320 Bütçe Emanetleri Hesabının ise aynı tutarda fazla raporlanmasına sebep olmuştur.

Kamu idaresi cevabında; “2018 yılına ait işlem yapma imkânı olmadığından 2019

yılında ilgili hesap hataları düzeltilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak İdare tarafından verilen cevapta, bulgu konusu edilen hususa iştirak edilmiş olup hesap hatalarının 2019 yılında düzeltileceği ifade edildiğinden 247 ve 320 nolu hesaplara ilişkin değerlendirmemiz devam etmektedir.