MEHMET BALiOGLU

Bilançonun Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayelere İlişkin Eksik Bilgi Sunması

Rapor Özet

  • Ayaş Belediyesi’nin, İller Bankası’ndaki sermaye tutarı sağlıklı bir şekilde muhasebeleştirilmemiş ve mali tablolar doğru bilgi sunmamış.
  • 6107 sayılı Kanun gereği, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payının %2’si İller Bankası’nın sermayesine ekleniyor.
  • Mali kuruluşlara yatırılan sermayeler, 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında izlenmeli.
  • Ayaş Belediyesi’nin İller Bankası’ndaki sermaye tutarı 1.073.557,94 TL iken, 240 nolu hesaptaki tutar yılsonu itibarıyla sadece 154.687,19 TL.
  • Bu hata nedeniyle 2018 yılı Bilânçosu, söz konusu varlıklara ilişkin 918.870,75 TL eksik bilgi sunuyor.
  • Kamu idaresi 2018 yılına ait işlem yapma imkânı olmadığını, hataların 2019’da düzeltileceğini belirtmiş.
  • İdare tarafından verilen cevapta, bulgu konusu edilen hususa iştirak edilmiş, hesap hatalarının 2019 yılında düzeltileceği ifade edildiğinden, değerlendirme devam ediyor.

Rapor Metni

İller Bankasındaki sermaye tutarının sağlıklı bir şekilde muhasebeleştirilmemesi nedeniyle mali tabloların, Belediyenin bu Bankadaki ortaklık payına ilişkin doğru ve güvenilir bilgi sunmadığı görülmüştür.

6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesi hükmü uyarınca, İller Bankasının ortaklarından olan belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payının

%2’si oranındaki tutar, her ay kesilerek Bankanın sermayesine eklenmektedir.

Mali tabloların söz konusu varlıklara ilişkin sağlıklı bilgi sunmasını teminen, Bankanın sermayesine aktarılan bu tutarların muhasebeleştirilerek raporlanması gerekmektedir. Nitekim Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 178’inci maddesinde de mali kuruluşların sermayesine iştirak edilen tutarlar ve bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kar ve zararların, 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında izleneceği açıkça hükme bağlanmıştır.

Ancak yapılan incelemelerde, İller Bankasının resmi internet sitesinden edinilen bilgi doğrultusunda Ayaş Belediyesinin iştirak ettiği sermaye tutarı 1.073.557,94 TL iken 240 nolu hesapta raporlanan tutarın yılsonu itibarıyla 154.687,19 TL olduğu görülmüştür. 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda da eleştiri konusu edilen bu hata nedeniyle 2018 yılı Bilançosu söz konusu varlıklara ilişkin 918.870,75 TL eksik bilgi sunmaktadır.

Sonuç olarak; mali tabloların doğru ve güvenilir bilgi sunması için Ayaş Belediyesinin İller Bankasındaki ortaklık payının eksiksiz bir şekilde muhasebe kayıtlarında izlenmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “2018 yılına ait işlem yapma imkânı olmadığından 2019 yılında ilgili hesap hataları düzeltilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak İdare tarafından verilen cevapta, bulgu konusu edilen hususa iştirak edilmiş olup hesap hatalarının 2019 yılında düzeltileceği ifade edildiğinden, Bilançonun 240 nolu hesaba ilişkin eksik bilgi sunduğu yönündeki değerlendirmemiz devam etmektedir.