MEHMET BALiOGLU

Belediyeye Yapılan ve Belediye Tarafından Kamu Kurumlarına Yapılan Taşınmaz Tahsislerinin Muhasebe Kayıtlarında Takip Edilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

Haliliye Belediyesi’nin taşınmaz tahsis kayıtlarının izlenmesinde usulsüzlükler tespiti.

Temel Bulgular

  • 10 adet belediyeye tahsis edilen taşınmaz muhasebe kayıtlarında izlenmemiştir.
  • Tahsis edilen taşınmazların toplam kayıtlı değeri 15.228.358,48 TL’dir ve 2018 yılı mali tablolarında kayıtlı değildir.
  • Haliliye Belediyesi tarafından 2 adet taşınmaz kamu kurumlarına tahsis edilmiş ancak bu kayıtlar da muhasebede izlenmemiştir.
  • Taşınmazların toplam kayıtlı değerinin 198.002,60 TL olduğu tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye tarafından gerekli düzeltmelerin yapılması ve kanıtlayıcı belgelerin gönderilmesi gerekmektedir.
  • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Yapılan incelemeler neticesinde Haliliye Belediyesi’ne tahsisi yapılan 10 adet taşınmazın muhasebe kayıtlarında izlenmediği tespit edilmiştir.

Belediyeye tahsis edilen söz konusu taşınmazların toplam kayıtlı değeri 15.228.358,48 TL olup 2018 yılı mali tablolarında söz konusu tahsislere ilişkin bir kayıt yer almamaktadır.

2018 Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planında, Belediyenin tahsis ettiği taşınmazlar için Yönetmelik gereği yapacağı kayıtlarda kullanacağı hesaplar; 250.02, 251.02 ve 252.02 Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar Hesapları, 500.11 Tahsis Edilen Taşınmazlar Hesabı ve

500.13 Tahsis Edilen Taşınmazlar İçin Ayrılmış Amortisman Tutarları Hesabı olarak yer almaktadır. Tahsisli olarak kullandığı taşınmazlar için ise 250.03, 251.03 ve 252.03 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar Hesapları ile 500.12 Tahsisli Kullanılan Taşınmazlar hesabının kullanılacağı belirtilmiştir.

Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Hesabın niteliği” başlıklı 188’inci maddesinde “Arazi ve arsalar hesabı, kamu idarelerinin her türlü arazi ve arsaları ile

bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır.” denmiş, 189’uncu maddesinde ise 250 Arazi ve Arsalar Hesabının işleyişiyle ilgili olarak “Tahsise konu edilen arazi ve arsalar tahsis edilen kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba borç, 500 Net Değer Hesabına alacak kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükmü gereği Belediyeye tahsisi yapılan taşınmazların muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden Arazi ve Arsalar hesabı borç ve Net Değer hesabına alacak kaydedilmesi gerekirken, mevzuat hükümlerinin yerine getirilmemesi ve kaydın yapılmaması nedeniyle tahsis alınan taşınmazların mali tablolarda takibi yapılamamaktadır.

Öte yandan, Haliliye Belediyesi tarafından kamu kurumlarına yapılan 2 adet taşınmaz tahsisinin de muhasebe kayıtlarında izlenmediği tespit edilmiştir.

Taşınmazların toplam kayıtlı değerinin 198.002,60 TL olduğu görülmüştür.

Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 252 Binalar Hesabı Hesabın Niteliği başlıklı 192’nci maddesinde, “Binalar hesabı, eklenti ve bütünleyici parçaları dâhil olmak üzere, kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan binalar ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır.” hükmü ile Hesabın İşleyişi başlıklı 252 Binalar Hesabının borç ve alacak kaydına ilişkin 193’ üncü maddesinde “Tahsise konu edilen binalar tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değer üzerinden bu hesaba alacak, 500 Net Değer Hesabına borç kaydedilir. Ayrıca, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarı 500 Net Değer Hesabına alacak, 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükmü gereği belediyenin tahsis ettiği taşınmazları, muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden Binalar Hesabına alacak ve Net Değer hesabına borç, ayrılmış amortisman tutarının da Net Değer Hesabına Alacak, Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilmesi gerekirken, mevzuat hükümlerinin yerine getirilmemesi ve kaydın yapılmaması nedeniyle tahsise konu olan taşınmazların mali tablolarda takibi yapılamamaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Gerekli düzeltmeler yapılmış olup uygulamaya devam edilecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Belediye tarafından gerekli düzeltmelerin yapıldığı belirtilmiş fakat herhangi bir kanıtlayıcı belge gönderilmemiştir. Bulgu konusu hata 2018 yılı Bilançosunu etkilemiş olup, 25 Maddi Duran Varlıklar hesap grubunda belediyenin başka kurumlara tahsisli olarak kullandırdığı rayiç değeri 198.002,60 TL olan 2 adet taşınmaz ile belediyenin tahsisli olarak kullandığı rayiç değeri 15.228.358,48 TL olan 10 adet taşınmaz görünmemektedir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.