MEHMET BALiOGLU

Belediyeye Tahsisi Yapılan Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında Takip Edilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu:

  • Kamu kurumları tarafından belediyeye tahsisi yapılan 5 adet taşınmazın muhasebe kayıtlarında izlenmemesi.

Temel Bulgular:

  • Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne göre, kamu idarelerinin mülkiyetinde olan taşınmazlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenler ve kamu idarelerince tahsisli olarak kullanılanlar yardımcı hesaplar itibarıyla izlenir.
  • Belediyeye tahsisi yapılan 5 adet taşınmazın muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden Arazi ve Arsalar ile Binalar Hesabına borç ve Net Değer hesabına alacak, ayrılmış amortisman tutarının Net Değer Hesabına borç, Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak kaydedilmesi gerekirken, mevzuat hükümlerinin yerine getirilmemesi ve kaydın yapılmaması nedeniyle tahsis alınan taşınmazların mali tablolarda takibi yapılmamaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

  • Belediyeye tahsisi yapılan 5 adet taşınmazın muhasebe kayıtlarında izlenmesi için gerekli çalışmaların ivedilikle yürütülmesi.

Rapor Metni

Yapılan denetim ve incelemeler neticesinde çeşitli Kamu Kurumları tarafından Belediye’ye tahsisi yapılan 5 adet taşınmazın muhasebe kayıtlarında izlenmediği tespit edilmiştir.

Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Maddi Duran Varlıklar Hesap Grubuna İlişkin İşlemler başlıklı 187’nci maddesinde “ Kamu idaresinin mülkiyetinde olan

taşınmazlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenler ve kamu idarelerince tahsisli olarak kullanılanlar yardımcı hesaplar itibarıyla izlenir. Taşınmazların tahsisinin kaldırılmasına karar verilmesi halinde taşınmazı tahsis eden idare ile taşınmazın tahsis edildiği idarenin muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe birimleri tarafından tahsise ilişkin muhasebe kayıtları kapatılır” hükmü yer almaktadır. Mezkûr Yönetmeliğin 250 Arazi ve Arsalar hesabının işleyişinin anlatıldığı 189’uncu maddesinde tahsise konu edilen arazi ve arsalar tahsis edilen kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba borç, 500-Net Değer Hesabına alacak kaydedileceği belirtilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 252 Binalar hesabı Hesabın niteliği başlıklı 192’nci maddesinde, “Binalar hesabı, eklenti ve bütünleyici parçaları dâhil olmak üzere, kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan binalar ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır.” hükmü ile Hesabın İşleyişi başlıklı 252 Binalar Hesabının borç ve alacak kaydına ilişkin 193’üncü maddesinde “Tahsise konu edilen binalar tahsis edilen kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba borç, 500-Net Değer Hesabına alacak kaydedilir. Ayrıca, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarı 500-Net Değer Hesabına borç, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükmü gereği Belediye’ye tahsisi yapılan taşınmazların muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden Arazi ve Arsalar ile Binalar Hesabına borç ve Net Değer hesabına alacak, ayrılmış amortisman tutarının Net Değer Hesabına borç, Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak kaydedilmesi gerekirken, mevzuat hükümlerinin yerine getirilmemesi ve kaydın yapılmaması nedeniyle tahsis alınan ve ayrıntısı aşağıdaki tabloda yer alan 5 adet taşınmazın mali tablolarda takibi yapılmamaktadır.

Tablo 8: Belediyeye Tahsisi Yapılan Taşınmazlar Listesi

Tahsis Edilen Kurum

Nitelik

Tahsis Tarihi

Tahsis Süresi

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kabristan (Şimdi Park)

12.02.2007

25Yıl

Maliye Hazinesi (İl Özel İdaresi)

Park ve Polis Abidesi

06.01.2012

25 Yıl

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Su Deposu Yeri

14.06.2013

5 Yıl

Maliye Hazinesi

Arsa

24.06.2015

Süresiz

Maliye Hazinesi

Belediye Hizmet Binası

15.01.2016

Süresiz

Kamu idaresi cevabında; “Anılan madde gereği, kamu kurumları tarafından Belediye’ye tahsisi yapılan 5 adet taşınmazın muhasebe kayıtlarında izlenmesi ile ilgili gerekli çalışmaların ivedilikle yürütülmesi konusunda ilgili birime bilgi verilmiştir. ” şeklinde ifade yer almaktadır.

Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında her ne kadar kamu kurumları tarafından Belediye’ye tahsisi yapılan 5 adet taşınmazın muhasebe kayıtlarında izlenmesi ile ilgili gerekli çalışmaların başlamışolduğunu belirtilmiş olsa da, bulgu konusu olan hususun sonuçlanmamış olmasından dolayı mevzuata aykırı durum devam etmektedir. Konu önümüzdeki yıl denetimlerinde izlenecektir.