MEHMET BALiOGLU

Belediyeye Tahsisi Yapılan Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında Takip Edilmemesi

Rapor Özet

  • Madde 192’ye göre Binalar hesabı, eklenti ve bütünleyici parçaları dâhil olmak üzere, kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan binalar ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır.
  • Madde 193’e göre Tahsise konu edilen binalar tahsis edilen kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba borç, 500- Net Değer Hesabına alacak kaydedilir.
  • Muhasebe kaydının yapılmaması durumunda mali tabloların hatalı bilgi içereceği açıktır.
  • 2018 yılına kadar İdareye diğer kamu kurumlarınca 509.000,00 TL tutarında bina tahsis edildiği ve tahsis işlemlerinin hiçbirinin muhasebe kayıtlarında izlenmediği tespit edilmiştir.
  • Tahsis işlemlerinin muhasebeleştirilmemesi nedeniyle 252-Binalar Hesabında 509.000,00 TL tutarında hataya sebep olunmuştur.
  • Kamu idaresi cevabında; “26.04.2019 tarih ve 6359 sayılı yevmiye kaydı ile Belediyeye Tahsisi Yapılan Taşınmazların muhasebe kaydı yapılmıştır.” denilmektedir.
  • Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; kamu kurumlarına yapılan tahsislerin 26.04.2019 tarih ve 6359 numaralı yevmiye ile muhasebe kayıtlarına alındığı belirtildiğinden, bu aşamada önerilecek başka bir husus yoktur.
  • Bulguda belirtilen muhasebe kaydının yılı içinde yapılmaması nedeniyle 2018 yılı mali tablolarındaki 252-Binalar Hesabının hatalı bilgi içermesine neden olunmuştur.

Rapor Metni

Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 252 Binalar hesabı Hesabın niteliği başlıklı 192′ nci maddesinde, “Binalar hesabı, eklenti ve bütünleyici parçaları dâhil olmak üzere, kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan binalar ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır.” Hükmü ile Hesabın İşleyişi başlıklı 252 Binalar Hesabının borç ve alacak kaydına ilişkin 193′ üncü maddesinde “Tahsise konu edilen binalar tahsis edilen kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden bu hesaba borç, 500- Net Değer Hesabına alacak kaydedilir. Ayrıca, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarı 500- Net Değer Hesabına borç, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükmü gereği İdareye tahsisi yapılan taşınmazların muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden Binalar Hesabına borç ve Net Değer hesabına alacak, ayrılmış amortisman tutarının Net Değer Hesabına borç, Birikmiş Amortismanlar Hesabına alacak kaydedilmesi gerekmektedir. Belirtilen muhasebe kaydının yapılmaması durumunda mali tabloların hatalı bilgi içereceği açıktır.

2018 yılı hesabının incelenmesi neticesinde, 2018 yılına kadar İdareye diğer kamu kurumlarınca 509.000,00 TL tutarında bina tahsis edildiği ve tahsis işlemlerinin hiçbirinin muhasebe kayıtlarında izlenmediği tespit edilmiştir. Hâlbuki İdareye yapılan tahsislerin mali tablolar üzerinden izlenebilmesi için yukarıda bahsedilen muhasebe kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

Tahsis işlemlerinin muhasebeleştirilmemesi nedeniyle 252-Binalar Hesabında 509.000,00 TL tutarında hataya sebep olunmuştur.

Kamu idaresi cevabında; “26.04.2019 tarih ve 6359 sayılı yevmiye kaydı ile Belediyeye Tahsisi Yapılan Taşınmazların muhasebe kaydı yapılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; kamu kurumlarına yapılan tahsislerin 26.04.2019 tarih ve 6359 numaralı yevmiye ile muhasebe kayıtlarına alındığı belirtildiğinden, bu aşamada önerilecek başka bir husus yoktur.

Bulguda belirtilen muhasebe kaydının yılı içinde yapılmaması nedeniyle 2018 yılı mali tablolarındaki 252-Binalar Hesabının hatalı bilgi içermesine neden olunmuştur.