MEHMET BALiOGLU

Belediyeye Tahsisi Yapılan Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarında Takip Edilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Bayraklı Belediyesine tahsisi yapılan 9 adet taşınmazın muhasebe kayıtlarında izlenmediği görülmüştür.
  • Yapılan inceleme neticesinde Belediyeye tahsisi yapılan taşınmazların muhasebe kayıtlarının yapılmadığı görülmüştür.
  • Dolayısıyla mevzuat hükümlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle tahsisli kullanılan taşınmazların mali tablolarda takibi yapılamamaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 25 Maddi Duran Varlıklar hesap grubuna ilişkin olarak düzenlenen “Hesap grubuna ilişkin işlemler” başlıklı 187’nci maddesi.
  • Anılan Yönetmelik’in 250 Arazi ve Arsalar Hesabı ile 252 Binalar Hesabına ilişkin olarak düzenlenen 189’uncu ve 193’üncü maddeleri.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye, tahsisli kullanılan taşınmazların muhasebe kayıtlarının yapılmasını sağlamalıdır.
  • Belediye, mali tablolarında tahsisli kullanılan taşınmazları göstermelidir.

Rapor Metni

Bayraklı Belediyesine tahsisi yapılan 9 adet taşınmazın muhasebe kayıtlarında izlenmediği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 25 Maddi Duran Varlıklar hesap grubuna ilişkin olarak düzenlenen “Hesap grubuna ilişkin işlemler” başlıklı 187’nci maddesinde; kamu idaresinin mülkiyetinde olan taşınmazlar ile bunlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenler ve kamu idarelerince tahsisli olarak kullanılanların yardımcı hesaplar itibarıyla izleneceği belirtilmiştir.

Anılan Yönetmelik’in 250 Arazi ve Arsalar Hesabı ile 252 Binalar Hesabına ilişkin olarak düzenlenen 189’uncu ve 193’üncü maddelerinde; tahsise konu edilen arazi ve arsalar ile binaların, tahsis edilen kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden ilgisine göre 250 Arazi ve Arsalar Hesabına veya 252 Binalar Hesabına borç, 500 Net Değer Hesabına alacak kaydedileceği belirtilmiş, ayrıca varlığa ilişkin varsa ayrılmış amortisman tutarının 500 Net Değer Hesabına alacak, 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedileceği ifade edilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde Belediyeye tahsisi yapılan taşınmazların bahsedilen mevzuat hükümleri gereği muhasebe kayıtlarının yapılmadığı görülmüştür. Dolayısıyla mevzuat hükümlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle tahsisli kullanılan taşınmazların mali tablolarda takibi yapılamamaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Denetim raporunda yapılan tespitler doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi için ilgili birimine bilgi verilmiştir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında, bulguda yapılan tespitler doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi için ilgili birimine bilgi verildiği belirtilmiş ise de, bilançoda Belediyeye tahsisi yapılan taşınmazların görünmemesi ilgili taşınmaz hesaplarının güvenilir veri içermemesine sebebiyet vermiştir.