MEHMET BALiOGLU

Belediyeye Bağışlanan Aracın Muhasebe Kayıtlarında Yer Almaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında Belediyeye bağışlanan yol süpürme aracının muhasebe kayıtlarında yer almadığı görülmüştür.
  • Bu nedenle 254 Taşıtlar Hesabı ile 600 Gelirler Hesabının fatura bedeli olan 425.534,72 TL kadar hatalı görünmesine sebebiyet verilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  • Taşınır Mal Yönetmeliği
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idaresi tarafından bulgu konusu edilen taşınırın muhasebe kayıtlarına alındığı belirtilmiş olmakla birlikte bu kayıt 2019 yılında yapıldığından denetim görüşü verilen 2018 yılı mali tablolarını etkilememektedir. Dolayısıyla, 2018 yılı mali tablolarında 254 Taşıtlar Hesabı ve 600 Gelirler Hesabındaki hata mevcudiyetini korumaktadır.

Rapor Metni

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında Belediyeye bağışlanan yol süpürme aracının muhasebe kayıtlarında yer almadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 40’ıncı maddesi uyarınca, kamu idarelerine yapılan her türlü bağış ve yardımın gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

Taşınır Mal Yönetmeliği’nin “Taşınırların kaydı” başlıklı 12’nci maddesinde, kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınmasının esas olduğu belirtilmiş ve önceki yıllardan devren gelen ile içinde bulunulan yılda herhangi bir şekilde edinilen veya elden çıkarılan taşınırların miktar ve değer olarak kayıtlarda yer alması gerektiği belirtilmiştir. Yönetmelik’in 13’üncü maddesinde ise taşınır giriş ve çıkışlarının Taşınır İşlem Fişine dayanılarak yapılacağı, bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer üzerinden kayıtlara alınacağı ifade edilmiştir.

Adı geçen Yönetmelik’in “Bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırların girişi” başlıklı 16’ncı maddesinde;

Kanunun 40 ıncı maddesi ile diğer mevzuat çerçevesinde bağış ve yardım olarak edinilen taşınırlar teslim alındığında, taşınır kayıt yetkilisi tarafından Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlara alınır. Fişin birinci nüshası bağış ve yardım edene verilir veya gönderilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yönetmelik’in 30’uncu maddesinde ise satın alma veya değer artırıcı işlemler dışındaki taşınır girişleri için düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshasının 10 gün içerisinde, her hâlükârda mali yıl bitmeden muhasebe birimine bildirileceği, muhasebe yetkililerinin de taşınır giriş işlemlerini ilgili muhasebe hesaplarına kaydedeceği hüküm altına alınmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 196’ncı maddesinde, kuruma ait taşıtların izlenmesi için 254 Taşıtlar Hesabının kullanılacağı belirtilmiş olup Yönetmelik’in 197’nci maddesinde bedelsiz olarak kurumlara intikal eden taşıtların tespit edilen değerleri

üzerinden 254 Taşıtlar Hesabına borç, 600 Gelirler Hesabına alacak kaydedileceği şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre, edinme biçimine bakılmaksızın kamu idaresinin envanterine giren tüm taşınırların kayıtlara alınması gerekmektedir. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı içinde Akyurt Belediyesine bağışlanan yol süpürme aracının muhasebe kayıtlarına alınmadığı, bu nedenle de 254 Taşıtlar Hesabı ile 600 Gelirler Hesabının fatura bedeli olan 425.534,72 TL kadar hatalı görünmesine sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “İdaremizin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nden 2018 yılında bağış olarak almış olduğu yol süpürme aracı, 19/03/2019 tarih 703 yevmiye numarası ve 123 no’lu taşınır işlem fişi ile kaydı yapılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi tarafından bulgu konusu edilen taşınırın muhasebe kayıtlarına alındığı belirtilmiş olmakla birlikte bu kayıt 2019 yılında yapıldığından denetim görüşü verilen 2018 yılı mali tablolarını etkilememektedir. Dolayısıyla, 2018 yılı mali tablolarında 254 Taşıtlar Hesabı ve 600 Gelirler Hesabındaki hata mevcudiyetini korumaktadır.