MEHMET BALiOGLU

Belediyeye Ait Taşınmazların Değerlerinin Güncellenmemesi, Cins Tashihlerinin Yapılmaması ve Muhasebe Kayıtlarına Tam Olarak Aktarılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular:

  • Belediye tarafından Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde taşınmaz kayıtları yapılmamıştır.
  • Belediyeye ait 2126 adet taşınmazın emlak beyan değeri üzerinden değerlemesi yapılmış, ancak Yönetmelik gereğince taşınmazların rayiç değeri üzerinden yeniden değerlenmesi gerekmektedir.
  • Genel hizmet alanları dâhil arsa, arazi, binaların muhasebedeki kayıtlı değeri 52.949.981,53 TL iken, taşınmazların değerinin sağlıklı şekilde muhasebeye aktarılmadığı anlaşılmaktadır.
  • Çoğu taşınmazın cins tashihinin yapılmadığı ve taşınmazların kayıt, numaralandırma işlemlerinin ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tamamlanmadığı tespit edilmiştir.
  • Bu işlemlerin yapılmaması nedeniyle, Maddi Duran Varlık Hesapları 2018 yılı mali tablolarında olması gerekenden daha düşük değerde görünmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik
  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

  • Belediyenin taşınmazlarının güncel piyasa değerlerinin tespiti için gerekli çalışmaların yapılması
  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin 8., 9. ve 10. maddelerine uygun olarak taşınmazların gayrimenkul taşınmaz kodları, dosyalama ve cins tahsisi işlemlerinin yapılması

Rapor Metni

Kurumun yılı hesap ve işlemlerinin incelenmesi neticesinde, taşınmaz kayıtlarının

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapılmadığı görülmüştür.

Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in ‘Kayıt ve Kontrol İşlemleri’ başlıklı 5’inci maddesinde;

Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri, kamu idarelerine ait taşınmazların mevcutlarla birlikte içinde bulunulan yılda çeşitli yollarla edinilenlerin ve elden çıkarılanların miktar olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına alınmasıdır. Kayıtların belgeye dayanması esastır.

Tapuda kayıtlı taşınmazlar maliyet bedeli üzerinden, bu taşınmazlardan maliyet bedeli belirlenemeyenler ise rayiç değerleri üzerinden kayıtlara alınır.

Taşınmazların rayiç değeri; maliki kamu idaresince, başka bir kamu idaresinin yönetiminde veya kullanımında olanlar ise bu idarelerce tespit edilir.

Taşınmazların kayıtlara alınan değeri, 3/5/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre güncellenir.”

hükmü yer almakta ve maddenin devamında;

“ Kayıt işlemleri; taşınmaz giriş ve çıkış kayıtlarının tutulması ve ilgili cetvellere kaydedilmesi süreçlerini kapsar.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde, idaresinde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydı ve yönetimi ile ilgili olarak bu Yönetmelik gereğince yapılması gereken kayıt ve kontrol işlemleri; kuruluş kanunları ile özel mevzuatlarındaki hükümler uyarınca, bu idarelerin yetkili ve görevli birimleri tarafından yapılır.

Taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleri, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre, harcama yetkilileri tarafından görevlendirilecek personele yaptırılabilir.” denildikten sonra, Yönetmelik’in 8 ve 9’uncu maddelerine göre taşınmazların numaralandırma ve dosyalama işlemlerinin, 10’uncu maddesine göre de cins tashihi işlemlerinin yapılması gerektiği kayıt altına alınmıştır.

Diğer yandan, aynı Yönetmelik’in geçici 1’inci maddesinde Yönetmeliğin 5 inci maddesine göre yapılması gereken işlemlerin 31.12.2017 tarihine kadar tamamlanması

gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Dolayısıyla, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre taşınmaz kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve taşınmaz icmal cetvellerinin konsolide edilmesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği taşınmazların mali tablolarda gösterilmesi gerekmektedir.

Belediyenin taşınmazlarına yönelik yapılan incelemede, tapu kayıtlarında 2126 adet taşınmaz mevcut olduğu görülmektedir. Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından taşınmazların emlak beyan değeri üzerinden değerlemesi yapılmış ve 255.627.279,04 TL olarak belirlenmiştir. Ancak, yukarıda berlitilen yönetmelik hükmü gereğince taşınmazların rayiç değeri üzerinden yeniden değerlenmesi gerekmektedir. Genel hizmet alanları dâhil arsa, arazi, binaların muhasebedeki kayıtlı değeri ise 52.949.981,53 TL’dir. Dolayısıyla, taşınmazların değerinin sağlıklı şekilde muhasebeye aktarılmadığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca, çok sayıdaki taşınmazların cins tashihinin yapılmadığı ve taşınmazların kayıt, numaralandırma işlemlerinin ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tamamlanmadığı tespit edilmiştir.

Bu işlemlerin yapılmaması nedeniyle, Maddi Duran Varlık Hesapları 2018 yılı mali tablolarında olması gerekenden daha düşük değerde görünmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyeye ait tüm taşınmazların güncel piyasa değerlerinin tespiti için Bedel Tespit Komisyonu ile gerekli çalışmalar yapılacaktır. “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesine uygun Belediyemize ait taşınmazların gayrimenkul taşınmaz kodları düzenlenmiş olup, yönetmeliğin

9. maddesine uygun mevcut dosyalama işlemi tekrar güncellenecek ve yine yönetmeliğin 10. maddesine göre cins tahsisi yapılması gereken taşınmazlar ile ilgili çalışmalar başlatılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulguya iştirak edilmiştir. Belediyece gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığı tarafımızca önümüzdeki denetimlerde kontrol edilecektir.