MEHMET BALiOGLU

Belediyeye Ait Taşınmazlar İçin Yönetmelikte Öngörülen Form ve İcmal Cetvellerinin Oluşturulmaması, Mevcut Kullanım Şekli İle Tapudaki Kaydı Birbirine Uygun Olmayan Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması

Rapor Özet

  • Belediye taşınmaz kayıt işlemlerinde Yönetmelik hükümlerine uyulmadı.
  • Tapuda kayıtlı olup olmama durumları ile orta mal veya genel hizmet alanları kapsamında olma halleri bilinmiyor.
  • Muhasebe kayıtları kullanım durumlarına göre kaydedilmediği için mali tablolarda hatalı değer görünümü oluştu.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, Madde 44
  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik, Madde 7, 10, 11

Öneriler veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye taşınmaz kayıt işlemlerinin Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılması.
  • Mevcut kullanım şekli ile tapu kayıtları arasındaki uyumun sağlanması.
  • Muhasebe kayıtlarının taşınmazların kullanım durumlarına göre ilgili hesaplara kaydedilmesi.

Rapor Metni

Belediyeye ait taşınmazların kayıt işlemlerinin yapılmasında, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin, taşınmazların kayıt esas ve usullerini düzenleyen hükümlerine uyulmadığı görülmüştür.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’nun” Taşınır ve Taşınmaz

İşlemleri” başlıklı 44’üncü maddesinde;

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait taşınır ve taşınmaz malların kaydı ile mal yönetim hesabının verilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığınca hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikte düzenleneceği belirtilmektedir.

02.10.2006 Tarih ve 26307 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’in “Kayıt Şekli” başlıklı 7’nci maddesine göre; kamu idaresi taşınmazları için, Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formu, Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar Formu, Orta Malları Formu ve Genel Hizmet Alanları Formunun düzenlenmesi gerekmektedir.

Yine aynı yönetmelik hükümlerine göre; kamu idarelerinin taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerince hazırlanan bu formlar taşınmaz icmal cetvelleri hazırlanmak üzere mali hizmetler birimine gönderilir. Mali hizmetler birimince bu formlar konsolide edilerek bu Yönetmeliğin ekinde (Ek 7) bulunan örneğe uygun şekilde taşınmaz icmal cetvelleri oluşturulur.

Aynı Yönetmeliğin “Cins Tashihlerinin Yapılması” başlıklı 10’uncu maddesinde de; “Kamu idareleri; mülkiyetlerinde, yönetimlerinde ve kullanımlarında bulunan taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, tapu kayıtlarında cins tashihinin yapılması için gerekli işlemleri yaparlar” ve “Kayıt değişikliği işlemleri” başlıklı 11’inci maddesine göre; “(1) Kadastro, imar, ifraz, tevhid, cins tashihi,

yüzölçüm değişikliği, kat mülkiyeti tesisi, kamuya terk gibi nedenlerle taşınmazda meydana gelebilecek değişikliklerde kayıtlar kapatılıp oluşan taşınmazlar esas alınarak yeni kayıt tesis edilir.” Hükümleri yer almaktadır.

Bu hükümlere rağmen, kurum mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için, Yönetmelikte öngörülen formlar ve icmal cetvelleri oluşturulmamıştır. Taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kayıtlarının birbirine uygun olmasına yönelik çalışmalar yapılmamıştır.

Bu işlemlerin yapılmamış olması, Belediyeye ait taşınmazların tapuda kayıtlı olup olmama durumları ile orta mal veya genel hizmet alanları kapsamında olma hallerinin bilinememesine sebep olmaktadır. Ayrıca muhasebe kayıtlarının taşınmazların kullanım durumlarına göre ilgili hesaplara kaydedilmemiş olması mali tablolardan bilançoda taşınmaz değerlerinin hatalı görünmesine de sebep olmuştur.

Kamu idaresi cevabında; Bulgudaki tespit doğrultusunda işlemler yapılmaya başlanmıştır.

Sonuç olarak Belediyeye ait taşınmazların kayıt işlemlerinin yapılmasında, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin, taşınmazların kayıt esas ve usullerini düzenleyen hükümlerine uyulmamış olup, yönetmelikte öngörülen formlar ve icmal cetvelleri oluşturulmamış, mevcut kullanım şekli ile tapu kayıtları arasında uyum sağlanmamıştır. Kurum cevabında, bulgudaki tespit doğrultusunda işlemlerin yapılmaya başlandığı belirtilmiştir. Belediyeye ait taşınmazların Yönetmelik hükümlerine uygun olarak kaydının yapılmamış olması, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edeceği gibi, muhasebe kayıtlarının taşınmazların kullanım durumlarına göre ilgili hesaplara kaydedilmemesi nedeniyle mali tablolarda taşınmaz değerlerinin hatalı görünmesine de sebep olmaktadır.