MEHMET BALiOGLU

Belediyenin Taşınır Mal Yönetiminde Mevzuata Göre İşlem Tesis Edilmemesi

Rapor Özet

  • Serdivan Belediyesince, 2018 yılına ilişkin olarak Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen görevlendirmeler yapılmamıştır.
  • Ayrıca Belediye binasında bulunan çoğu taşınır, Taşınır Mal Yönetmeliği ekinde yer alan cetvellere sağlıklı bir şekilde kaydedilmemiştir.
  • İlgili görevlendirmeleri yapmayıp buna bağlı olarak çoğu taşınırı kayıtlara almaması sonucunda 253 Tesis, Makine ve Cihazlar ve 255 Demirbaşlar Hesaplarında yer alan tutarlar gerçeği yansıtmamaktadır.
  • Belediye cevabında, bulgu gereğinin yerine getirildiğini ifade etmiş olsa da yapılan inceleme sonucunda bulguda belirtilen tespitler devam ettiğinden 253 Tesis, Makine ve Cihazlar ve 255 Demirbaşlar Hesaplarında yer alan tutarlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Öneriler

  • Serdivan Belediyesi, Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen görevlendirmeleri yapmalı ve taşınırlarını sağlıklı bir şekilde kaydetmelidir.
  • Belediye ayrıca, ilgili hesaplarda yer alan tutarları gerçeği yansıtacak şekilde düzeltmelidir.

Rapor Metni

Serdivan Belediyesince Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen görevlendirmeler yapılmamış ve çoğu taşınır muhasebe kayıtlarına alınmamıştır.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınırlarını kapsama alan Taşınır Mal Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde;

“n) Taşınır kayıt yetkilisi: Taşınırları teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eden, kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,

ö) Taşınır konsolide görevlisi: Kamu idaresinin taşınır kayıt yetkilisinden aldığı harcama birimi taşınır hesaplarını konsolide ederek taşınır hesap cetvellerini hazırlamak ve biriminin bir üst teşkilattaki taşınır konsolide görevlisine vermekle sorumlu olan görevlileri,

p) Taşınır kontrol yetkilisi: Taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemler ile düzenlediği belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol eden, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayan ve bu konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri,” ifade edeceği tanımlanmıştır.

Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ilk fıkrasına göre harcama yetkilileri taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan sorumludur. Harcama yetkilileri taşınır kayıtlarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması ve taşınır mal yönetim hesabının hazırlanması sorumluluğunu, taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri aracılığıyla yerine getirir.

Yönetmeliğin 6, 7 ve 8 inci maddelerinden taşınır kayıt yetkilileri, taşınır kontrol yetkilileri, taşınır konsolide görevlileri ve muhasebe yetkililerinin görevleri, yetkileri ve sorumlulukları ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere bir idarenin taşınır mal yönetiminde görevlendirmesi gereken personellerin görev tanımları belirlenmiştir. Harcama yetkililerinin taşınır kayıtlarının Yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulmasında, taşınır mal yönetim hesabının hazırlanmasında ve Yönetmelikte sayılan görevlilerin atanmasında sorumluluğu bulunmaktadır.

Serdivan Belediyesince, 2018 yılına ilişkin olarak Yönetmelikte belirtilen görevlendirmeler yapılmamıştır. Ayrıca Belediye binasında bulunan çoğu taşınır, Taşınır Mal Yönetmeliği ekinde yer alan cetvellere sağlıklı bir şekilde kaydedilmemiştir.

Belediyenin ilgili görevlendirmeleri yapmayıp buna bağlı olarak çoğu taşınırı kayıtlara almaması sonucunda 253 Tesis, Makine ve Cihazlar ve 255 Demirbaşlar Hesaplarında yer alan tutarlar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu gereği 31.12.2018 tarih ve 4398 yevmiye numarası ile yerine getirilmiştir. İlgili muhasebe işlem fişi ektedir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye savunmasında bulgu konusu hususları yerine getirdiğini ifade etmiş olsa da yapılan inceleme sonucunda bulguda belirtilen tespitler devam ettiğinden 253 Tesis, Makine ve Cihazlar ve 255 Demirbaşlar Hesaplarında yer alan tutarlar gerçeği yansıtmamaktadır.