MEHMET BALiOGLU

Belediyenin Şirketlerdeki Sermaye Tutarı ile 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının Uyuşmaması

Rapor Özet

  • Belediye tarafından bulguya iştirak edilmiştir.
  • Yapılan hatalı kayıtlar 2018 yılı mali tablolarını etkilemiş ve bilançoda 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının 1.980.592,00 TL eksik görünmesine neden olmuştur.
  • Düzeltme işlemlerine ilişkin inceleme müteakip denetim döneminde yapılacaktır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı başlıklı 181’inci maddesi
  • Aynı yönetmeliğin 182 inci maddesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin mali kayıtlarının düzenli olarak kontrol edilmesi ve hatalı kayıtların tespit edilmesi.
  • Hatalı kayıtların düzeltilmesi ve mali tabloların gerçek durumu yansıtması sağlanması.
  • Belediyenin mali yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve mali kayıtların tutulması konusunda çalışanlara eğitim verilmesi.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı başlıklı 181’inci maddesine göre mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermayelerin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmektedir.

Aynı yönetmeliğin 182 inci maddesinde ‘‘Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir.

a) Mal ve hizmet üreten kuruluşlara gerek nominal sermaye ve gerekse ayni sermaye transferi şeklindeki iştirakler gerçeğe uygun değerleri ile bu hesaba kaydedilir. Sermayesine iştirak edilen mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakdi veya ayni sermaye şeklindeki katılımlardan bu hesapta kayıtlı tutarların ilgili mal ve hizmet üreten kuruluşların öz kaynak hesaplarında karşılık olarak yer alan tutarlarla eşit olması gerekir…’’ denilmektedir.

Belediyenin %100 sermayesine sahip olduğu bir adet şirket mülkiyeti bulunmaktadır ve bu şirketteki toplam sermaye miktarı 4.412.592,00 TL’dir. Yukarıdaki Yönetmelik hükümlerinden anlaşıldığı üzere belediyenin muhasebe kayıtlarında 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının 4.412.592,00 TL borç bakiyesi bulunması gerekirken 2.432.000,00 TL borç bakiyesi bulunmaktadır. Buna göre 241 No.lu Hesap bilançoda 1.980.592,00 TL eksik görünmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Gerekli düzeltme kayıtları yapılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulguya iştirak edilmiştir. Yapılan hatalı kayıtlar 2018 yılı mali tablolarını etkilemiş ve bilançoda 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının 1.980.592,00 TL eksik görünmesine neden olmuştur. Düzeltme işlemlerine ilişkin inceleme müteakip denetim döneminde yapılacaktır.