MEHMET BALiOGLU

Belediyenin Şirketlerdeki Sermaye Tutarı ile 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının Uyumlu Olmaması

Rapor Özet

Ana Konu

Belediyenin muhasebe kayıtlarındaki 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı ile belediyenin şirketlerindeki sermaye tutarlarının uyumlu olmaması durumu incelendi.

Temel Bulgular

  • Belediyenin muhasebe kayıtlarında 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının borç bakiyesi ile belediyenin şirketlerindeki sermaye tutarları uyumlu değildir.
  • Belediyenin muhasebe kayıtlarında 241 No’lu hesaba 5.992.531,25 TL lik eksik kayıt yapılmıştır.
  • 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına 5.992.531,25 TL eksik kayıt yapılması sonucu mali tablolarda hataya sebep olunduğu anlaşılmıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı başlıklı 181’inci maddesi
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin Hesaba ilişkin işlemler 182’inci maddesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin muhasebe kayıtlarında 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı ile belediyenin şirketlerindeki sermaye tutarlarının uyumlu hale getirilmesi.
  • 241 No’lu hesaba yapılan eksik kaydın düzeltilmesi.
  • Mali tabloların doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanması.
  • Belediyenin mali tablolarının önceki yıllara ilişkin olarak düzeltilmesi.

Rapor Metni

Belediyenin muhasebe kayıtlarında 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının borç bakiyesi ile Belediyenin şirketlerindeki sermaye tutarlarının uyumlu olmadığı yapılan incelemeler neticesinde tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı başlıklı 181’inci maddesine göre mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarları ve bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kar ve zarar ile bütçeye iade olunan sermayelerin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmektedir.

Aynı yönetmeliğin Hesaba ilişkin işlemler 182’inci maddesinde ‘‘Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir.

a) Mal ve hizmet üreten kuruluşlara gerek nominal sermaye ve gerekse ayni sermaye transferi şeklindeki iştirakler gerçeğe uygun değerleri ile bu hesaba kaydedilir. Sermayesine iştirak edilen mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakdi veya ayni sermaye şeklindeki katılımlardan bu hesapta kayıtlı tutarların ilgili mal ve hizmet üreten kuruluşların öz kaynak hesaplarında karşılık olarak yer alan tutarlarla eşit olması gerekir…’’ denilmektedir.

Buna göre; Belediyenin 2 şirkete olan ortaklığının toplam sermaye miktarı 57.000.000,00 TL’dir. Yukarıdaki yönetmelik hükümlerinden anlaşıldığı üzere belediyenin muhasebe kayıtlarında 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının 57.000.000,00 TL borç bakiyesi bulunması gerekirken aşağıdaki tabloda ayrıntılarının gösterildiği şekilde 51.007.468,75 TL borç bakiyesi olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre 241 No’lu hesaba 5.992.531,25 TL lik eksik kayıt yapılmıştır.

Tablo 9: Muhasebe Sistemi ile Belediye Şirketlerindeki Sermaye Tutarlarının Karşılaştırılması

Şirketi Adı

Muhasebe sisteminde 241 de görünen rakam (TL)

Şirkette görünen Sermaye Tutarı ( Nakdi + Gayri

Nakdi )(TL)

Belediyenin Ortaklık Yüzdesi (%)

MER-BEL Turizm, Sanayi ve Ticaret A.Ş.

50.757.468,75

56.000.000,00

100

Konak Belediyesi Personel, İnşaat, Sanayi ve Ticaret A.Ş.

250.000,00

1.000.000,00

100

TOPLAM

51.007.468,75

57.000.000,00

Sonuç itibariyle 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına 5.992.531,25 TL eksik kayıt yapılması sonucu mali tablolarda hataya sebep olunduğu anlaşılmıştır.

Kamu idaresi cevabında; “Anılan madde gereği, öneri doğrultusunda, 03.05.2019 tarih ve 3470 no’ lu yevmiye ile muhasebe kayıtları düzeltilmiştir” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında her ne kadar 03.05.2019 tarih ve 3470 no’ lu yevmiye kaydı ile işlem tesis edildiği belirtilmiş olsa da, geçmişe dönük mali tablolarda düzeltme işlemi yapılamayacağından, 2018 yılı mali tablolarında 5.992.531,25 TL tutarında hatanın varlığı devam etmektedir ve bu durum mali tabloların doğruluğu ve güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir.