MEHMET BALiOGLU

Belediyenin Şirketinden Yapılan Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımında Taraflar Arasında Sözleşme Yapılmaması

Rapor Özet

 • 375 sayılı KHK ile 696 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 24’üncü madde ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılan işçi statüsüne geçirildi.
 • Tepebaşı Belediyesinde 1195 personel işçi statüsüne geçirildi.
 • 375 sayılı KHK Ek 20’nci madde uyarınca belediyeler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarını mevcut şirketlerinden ya da kuracakları şirketten doğrudan temin edebilir.
 • Bu kapsamdaki hizmet alımlarında taraflar arasında sözleşme imzalanması zorunludur.
 • Tepebaşı Belediyesi, belediye şirketinden yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımında sözleşme imzalamadı.
 • Kamu idaresi, Ek 20’nci madde kapsamında yapılan alımlarda sözleşme düzenlendiğini belirterek itiraz etti.
 • Bulgu konusu, 01.01.2018 sonrasında Ek 20’nci madde kapsamında yapılan alımlar değil, 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 24’üncü madde kapsamında, 04.12.2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olan personelin 01.01.2018 tarihinde belediye şirketine işçi statüsünde geçirilme işlemidir.
 • Bu işlemde, düzenleme öncesinde yüklenici bünyesinde olan işçilere ilişkin, Tepebaşı Belediyesi ile Belediye Şirketi arasında herhangi bir sözleşme düzenlenmemiş olup, söz konusu işçiler başkan oluru ile belediye şirketi bünyesine geçirilmiştir.
 • Somut olayda hizmet alımı sözleşmesi imzalanmamış ve bu nedenle hizmet alımı işlemine ilişkin düzenlemeler yetersiz bulunmaktadır.
 • Ek 20’nci maddenin 3. fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 28.04.2018 tarih 30405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın “Hizmet alımları ve Harcamaların İzlenmesi” başlıklı 6’ncı maddesinin 4. fıkrasında belirtildiği üzere, bu kapsamdaki hizmet alımlarında taraflar arasında sözleşme imzalanmasının zorunlu olduğu değerlendirilmektedir.
 • Tepebaşı Belediyesi, belediye şirketinden yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımında sözleşme imzalamadığı için usûlsüzlük yapmıştır.

Rapor Metni

24.12.2017 tarih 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 127’nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye eklenen Geçici 24’üncü maddesinde, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında çalıştırılanların belediye şirketlerine işçi statüsüne geçirilmesi ile ilgili hükümler düzenlenmiştir. Bu kapsamda da, Tepebaşı Belediyesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım işlerinde çalıştırılan 1195 personel, belediye şirketinde işçi statüsüne geçirilmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 20’nci maddesinin 1’inci fıkrasında;

İl özel idareleri ve Belediyelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesindeki limit ve şartlar ile 62’nci maddesinin 1’inci fıkrasının (e) bendindeki sınırlamalara tabi olmaksızın doğrudan hizmet alımı suretiyle, halen bu kapsamda hizmet alımı yaptığı mevcut şirketlerinden birine, bu nitelikte herhangi bir şirketi bulunmuyorsa münhasıran bu amaçla kuracakları bir şirkete gördürebileceği ifade edilmiştir.

Ek 20’nci maddenin 3’üncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 28.04.2018 tarih 30405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın “Hizmet alımları ve Harcamaların İzlenmesi” başlıklı 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasında ise, bu kapsamdaki hizmet alımlarında taraflar arasında sözleşme imzalanmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Usul ve Esaslar’ın, söz konusu şirketlerden hizmet alımlarında taraflar arasında sözleşme imzalanması hususundaki hükmüne rağmen, Tepebaşı Belediyesi tarafından belediye şirketinden yapılan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımında, taraflar arasında herhangi bir sözleşme imzalanmadığı görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “7079 sayılı Kanun ile 375 Sayılı KHK ya eklenen Ek 20. madde kapsamında belediyemizce Personel Çalıştırılmasına Dayalı doğrudan hizmet alımı suretiyle belediye şirketinden müteakip zamanlarda alım yapılmıştır. Bu maddeye istinaden yapılan alımlarda;

Ek 20’nci maddenin 3’üncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 28.04.2018 tarih 30405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar ” ile Kamu İhale Mevzuatı esas alınarak işlem yapılmış ve belediye şirketi ile alımı yapan belediye harcama birimleri arasında Hizmet Alım Sözleşmeleri imzalanmıştır.

Sözleşmeler, alımı yapan ilgili birimde, Mali Hizmetlerdeki ilk hakediş ödeme evraklarında ve belediye şirketinde mevcuttur.”

Denilmiştir.

Sonuç olarak Bulgumuzda belirtilen hususa kamu idaresi tarafından, “Ek 20’nci

madde kapsamında yapılan alımlarda sözleşme düzenlendiği” belirtilerek itiraz edilmiştir. Ancak bulgu konusu yaptığımız husus, 01.01.2018 sonrasında Ek 20’nci madde kapsamında yapılan alımlar değil, 696 sayılı KHK ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 24’üncü madde kapsamında, 04.12.2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olan personelin 01.01.2018 tarihinde belediye şirketine işçi statüsünde geçirilme işlemidir. Bu işlemde, düzenleme öncesinde yüklenici bünyesinde olan işçilere ilişkin, Tepebaşı Belediyesi ile Belediye Şirketi arasında herhangi bir sözleşme düzenlenmemiş olup, söz konusu işçiler başkan oluru ile belediye şirketi bünyesine geçirilmiştir.

Ek 20’nci maddenin 3’üncü fıkrasına dayanılarak hazırlanan ve 28.04.2018 tarih 30405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar”ın “Hizmet alımları ve Harcamaların İzlenmesi” başlıklı 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasında belirtildiği üzere, bu kapsamdaki hizmet alımlarında taraflar arasında sözleşme imzalanmasının zorunlu olduğu değerlendirilmektedir.