MEHMET BALiOGLU

Belediyenin Ortağı Olduğu Şirketlerdeki Kayıtlı Sermaye Tutarları ile Bilançodaki Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının Tutarının Uyuşmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgu

  • Bilançoda “241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler” hesabında 2.013.500 TL’lik bir hata tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “241 Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı” başlıklı 181’inci maddesi
  • Aynı Yönetmeliğin 182’nci maddesi
  • Aynı Yönetmeliğin 183’üncü maddesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye, 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler hesabındaki hatayı düzeltmiştir, ancak hata 2018 yılı bilançosunu etkilemiştir.
  • Düzeltme işlemlerine ilişkin inceleme müteakip denetim döneminde yapılacaktır.

Rapor Metni

Bilançoda “241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler” hesabının doğruyu yansıtmadığı anlaşılmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “241 Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabı” başlıklı 181’inci maddesine göre, bu hesabın mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarları ile bu sermaye tutarlarının işletilmesinden doğan kar ve zarar ile bütçeye iade olunan sermayelerin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Aynı Yönetmeliğin 182’nci maddesinde ‘‘Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabına ilişkin işlemler aşağıda gösterilmiştir. a) Mal ve hizmet üreten kuruluşlara gerek nominal sermaye ve gerekse ayni sermaye transferi şeklindeki iştirakler gerçeğe uygun değerleri ile bu hesaba kaydedilir. Sermayesine iştirak edilen mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakdi veya ayni sermaye şeklindeki katılımlardan bu hesapta kayıtlı tutarların ilgili mal ve hizmet üreten kuruluşların öz kaynak hesaplarında karşılık olarak yer alan tutarlarla eşit olması gerekir…’’ denilmiştir. 241 nolu hesabın işleyişi ise adı geçen Yönetmelik’in 183’üncü maddesinde açıklanmıştır.

Haliliye Belediyesi 2018 yılı dönem sonu bilançosunda “241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler” hesabında 20.036.500,00 TL tutarında bakiye olduğu görülmüştür. Söz konusu hesap ile ilgili Bilanço, Mizan, Yevmiye Defteri, Büyük Defter ile ortak olunan şirketlere ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi esas alınarak yapılan incelemede ise, Belediyenin ortağı olduğu şirketlerdeki sermaye tutarı toplam 22.050.000,00 TL olarak hesaplanmıştır.

Yapılan hatalı işlem neticesinde Bilançoda 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı 2.013.500 TL eksik görünmektedir.

Kamu idaresi cevabında; 241 Mal ve Hizmet üreten Kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabında Gerekli düzeltmeler yapılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Belediye tarafından gerekli düzeltmelerin yapıldığı belirtilmiş fakat herhangi bir kanıtlayıcı belge gönderilmemiştir. Bulgu konusu hata 2018 yılı Bilançosunu etkilemiş, 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının 2.013.500 TL eksik görünmesine neden olmuştur. Düzeltme işlemlerine ilişkin inceleme müteakip denetim döneminde yapılacaktır.