MEHMET BALiOGLU

Belediyede Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilen Personelin Mevzuatta Öngörülen Şartları Taşımaması

Rapor Özet

Ana konu

 • Çözümleyici kadrosunda istihdam edilen sözleşmeli personelin bu kadro için öngörülen şartları taşımadığı tespit edilmiştir.

Temel bulgular

 • Sözleşmeli personelin bilgi işlem birimlerindeki programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini gösteren belgesi ile en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmadığı tespit edilmiştir.
 • Bu kişiler mevzuatta yer alan asgari şartları sağlamadığından sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaları mevzuata aykırıdır.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

 • 5393 sayılı Belediye Kanunu
 • 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik
 • 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

 • Söz konusu personelin sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmiştir.
 • İdarenin, söz konusu personelin sözleşmesini feshetmesi ve yerine mevzuata uygun olarak nitelikleri taşıyan bir personelin istihdam edilmesi önerilmektedir.

Rapor Metni

“Çözümleyici” kadrosunda istihdam edilen sözleşmeli personelin bu kadro için öngörülen şartları taşımadığı tespit edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Norm kadro ve personel istihdamı” başlıklı 49’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında,

“…

Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel

eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır…” denilmektedir.

Aynı maddenin 5’inci fıkrasında ise; “Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uyarınca çalıştırılacak personele her ne ad altında olursa olsun sözleşme ücreti dışında herhangi bir ödeme yapılmaz ve ücret mahiyetinde aynî ya da nakdî menfaat temin edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır…” hükmü yer almaktadır.

22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’in “Sözleşmeli personel” başlıklı 21’inci maddesinde;

“(1) Belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan unvanlardaki personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilir.

 1. Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılamaz. Bu madde hükümlerine göre çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığı tarafından unvanlar itibarıyla getirilecek sınırlamalara uyulur.

 2. Bu personel hakkında, 5393 sayılı Kanunda düzenlenmeyen hususlarda vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır. Bu personele ait sözleşme örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına (Mülga ibare:RG- 10/4/2014-28968) (…) gönderilir.

 3. Mahalli idare birliklerinde ise 5355 sayılı Kanunun 22’nci maddesinin beşinci fıkrası hükümlerine göre işlem yapılır.” hükmü yer almaktadır.

06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 15’inci maddesinde, “(Değişik: 22/11/2010-2010/1169) Esaslara Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir (4) sayılı Cetvel eklenmiştir. Bu cetvelde belirtilenler dışında sözleşmeli personel pozisyonları kullanılamaz ve talepte bulunulamaz. Kurumlar, söz konusu cetvelde

belirlenen asgari niteliklere, hizmetin gereği ilave nitelikler belirleyebilirler.” denilmektedir.

Esaslar’ın “Sınav şartı” başlıklı Ek 2’nci maddesinin 7’nci fıkrasında, “3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve bu maddeye yapılan atıflara istinaden istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmete alınmasında bu madde hükümleri uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre, 5393 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personele vize ve sınav hariç 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yer alan hükümler uygulanacaktır.

Aynı şekilde çözümleyici kadrosu için de Esaslar’ın ekinde yer alan 4 sayılı Cetvelin A–Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları İle Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvelde, çözümleyici unvanı için istenen nitelikler, “Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak ve istihdam edileceği bilgi işlem birimlerindeki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.” şeklinde belirtilmiştir.

Sözleşmeli olarak çözümleyici kadrosunda istihdam edilen personelin, bilgi işlem birimlerindeki programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini gösteren belgesi ile en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmadığı tespit edilmiştir. Bu kişiler mevzuatta yer alan asgari şartları sağlamadığından sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaları mevzuata aykırıdır.

Kamu idaresi cevabında; “06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ekinde bulunan 4 Sayılı Cetvelde Çözümleyici ve Sistem Programcısı kadroları için istenilen nitelikler “Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak ve istihdam edileceği Bilgi İşlem Birimlerindeki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak” şeklinde belirtilmektedir.

YABANCI DİL İLE İLGİLİ;

Adı geçen 5393 sayılı Kanun’un 49’uncu maddesine göre ve Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri doğrultusunda istihdam edilmiş olup; Çözümleyici olarak görev yapmaktadır.

Ekteki Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliği’nden alınan Yurtdışı Giriş-Çıkış belgesinden anlaşılacağı üzere 2 yıl İngiltere’de kaldığı, kaldığı süre içinde Edgware Academy’den aldığı belgenin noter onaylı yeminli tercüman beyanından İyi Seviye’de İngilizce bildiği anlaşılmaktadır. Bakanlar Kurulu Kararının istediği D Düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak koşulunu taşımaktadır.

PROGRAMLAMA DİLİ İLE İLGİLİ;

Adı geçenden Ankara BEM Bilgisayar Kursundan aldığı 25.11.2012 tarihli Belge No:1793 nolu belgenin hangi programları kapsadığını istememiz üzerine, Çankaya Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden aldığı 16.05.2019 tarih ve 17735416- 410.03-E.9706770 sayılı yazısından Bilgisayar Programcılığı Kursu müfredat (eğitim) programı için en az iki programlama dilini kullanabildiği belirtilmekte olup, ayrıca BEM Bilgisayar Kursu’nun 11.11.2012 tarihli Programlama Ders İçeriğinden de söz konusu kursun Bakanlar Kurulu Kararı’nda istenilen Programlama Dili ile ilgili niteliğini karşıladığı anlaşılmaktadır. Bunlarla ilgili belgelerin aslı tarafımızda olup, tasdikli suretleri ektedir.

Dolayısıyla adı geçen mevzuatın öngördüğü koşulları taşıdığından Sözleşmeli çözümleyici Personel olarak istihdam edilmiştir.

Denilmiştir.

Sonuç olarak 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a 15’inci madde ile Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir (4) sayılı Cetvel eklenmiştir. Ayrıca kurumlar, söz konusu cetvelde belirlenen asgari niteliklere, hizmetin gereği ilave nitelikler belirleyebilmektedir.

Çözümleyici kadrosu için Esaslar’ın ekinde yer alan 4 sayılı Cetvelin A–Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları İle Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvelde, yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak ve istihdam edileceği bilgi işlem birimlerindeki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek ve en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak, nitelikleri istenmektedir.

Bulguda belirtilen çözümleyici kadrosuna atanan kişi Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Bilgisayar Programcılığı kursuna katılım belgesi ile en az iki programlama dilini bildiğini

belgeleme şartını sağlarken aynı şartın devamında belirtilen “en az D düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak” şartını karşılamadığından, çözümleyici kadrosuna karşılık sözleşmeli personel ünvanı ile çalıştırılması mevzuata aykırıdır.

ÖSYM tarafından açıklanan yabancı dil eşdeğerlikleri ise; ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’dır.

ÖSYM tarafından yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Tablosu’nda kabul edilen yabancı dil sınavları; KPDS, ÜDS veya YDS ile tek yönlü olarak eşdeğerdir. Tablolarda belirtilen sınavlar dışında kalan Üniversite, Enstitü veya diğer dil öğretimi yapan kuruluşlarca düzenlenen çeşitli kurslara yönelik yapılan seviye tespit sınavları bu eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilemeceği de belirtilmiştir. Ayrıca İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavların (TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, IELTS, CPE, CAE, FCE,

PEARSON PTE Academic) eşdeğer olduğu da ifade edilmiştir.

İdare tarafından sunulan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Hudut Kapıları Büro Amirliğinden alınan yurtdışı giriş-çıkış belgesinde gösterilen söz konusu personelin 2 yıl İngiltere’de kalması ve yurtdışında İngilizce kursunu bitirmesi mevzuatta istenen en az D seviyesinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olduğu anlamına gelmemektedir.

Söz konusu personelin Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı ya da denklik verilen diğer sınavlardan en az D seviye sonuç belgesi bulunmadığından sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilmiştir.