MEHMET BALiOGLU

Belediyede Görevli Personel İçin Yaptırılan Özel Sağlık Sigortası Poliçe Bedellerinin Şirket Tarafından Ödenmesi

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

  • Şişli Belediyesinde çeşitli statü ve görevlerde istihdam edilen personel için özel sağlık sigorta poliçelerine ilişkin bedeller Şirket tarafından ödenmiştir.
  • Kamu idaresi cevabında; bütün özel sağlık sigortası poliçelerinin, 18.04.2019 tarihi itibariyle iptal edildiği denilmiştir.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Belediye çalışanları için özel sağlık sigortası yaptırılmasının Şirket faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından söz konusu poliçelerin sonlandırılması gerekir.

Rapor Metni

Şişli Belediyesinde çeşitli statü ve görevlerde istihdam edilen personel için yaptırılan özel sağlık sigorta poliçelerine ilişkin bedeller Şirket tarafından ödenmiştir.

Belediyede koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılmakta olan toplam sekiz görevli için Şirket tarafından özel sağlık sigortası yaptırılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur statüsünde çalışanların maaş ve diğer bütün özlük hakları kanun ve toplu sözleşme ile belirlenmekte olup bunların dışında herhangi bir hak ve menfaat sağlanması mümkün değildir. İstihdam edilen diğer bütün personel de genel sağlık sigorta sisteminin kapsamında bulunduğundan bunlar için de özel sağlık sigortası yaptırılmasının gerekçesi anlaşılamamıştır. Kaldı ki bahsedilen görevliler Şirket bünyesinde çalışmamakta; bir kısmı personel hizmeti alımı sözleşmesi kapsamında, diğerleri ise 657 sayılı Kanun çerçevesinde belediyede görev yapmaktadır.

Belediye çalışanları için özel sağlık sigortası yaptırılmasının Şirket faaliyetleri kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığından söz konusu poliçelerin sonlandırılması gerekir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguda sözü edilen bütün özel sağlık sigortası poliçeleri, 18.04.2019 tarihi itibariyle iptal edilmiştir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında bulguda belirtilen hususa iştirak edildiği ve sözü edilen bütün özel sağlık sigortası poliçelerinin 18.04.2019 tarihi itibariyle iptal edildiği belirtilmiştir. Bulgu konusu edilen tespitlerin devam edip etmediği takip eden denetim döneminde izlenecektir.