MEHMET BALiOGLU

Belediyece Tahsil Edilen Çevre Temizlik Vergisinden Büyükşehir Belediyesi Payının Gönderilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Söke Belediyesi, işyerleri üzerinden tarafından tahsilatı yapılan çevre temizlik vergisinden Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilecek olan % 20’lik payların 363 nolu hesaba kaydedilmediği görülmüştür.
  • 2018 yılı sonu itibarıyla Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi gereken toplam 146.686,94 TL çevre temizlik vergisi payının tahakkuk ettirilmemesi sonucunda faaliyet sonuçları tablosunda 630 Giderler Hesabı, bilançoda ise 363 Kamu İdareleri Payları Hesabı eksik görünmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Çevre Temizlik Vergisi” başlıklı mükerrer 44’üncü maddesinin 9’uncu fıkrası.
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “363 Kamu İdareleri Payları Hesabı” başlıklı 276’ıncı maddesi.
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 277’nci maddesi.
  • 5216 sayılı Kanun’un “Büyükşehir Belediyesinin gelirleri” başlıklı 23 üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (o) bendi.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Mevzuat doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması.
  • Müteakip denetimlerde kontrol edilmesi.

Rapor Metni

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Çevre Temizlik Vergisi” başlıklı mükerrer 44’üncü maddesinin 9’uncu fıkrasında;

“Su ve kanalizasyon idareleri büyük şehir dâhilindeki her ilçe veya ilk kademe belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan konutlara ilişkin olarak tahsil ettiği çevre temizlik vergisi ile bu verginin süresinde ödenmemesi nedeniyle tahsil ettiği gecikme zammının yüzde seksenini tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar bir bildirim ile ilgili belediyeye bildirerek aynı süre içinde öder. Tahsil edilen vergi ve gecikme zammının yüzde yirmisini ise münhasıran çöp imha tesislerinin kuruluş ve işletmelerinde kullanılmak üzere büyük şehir belediyesinin hesabına tahsilatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar aktarır. Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunan belediyelerin kendileri tarafından tahsil edilen çevre temizlik vergisinin yüzde yirmisi aynı esaslar çerçevesinde büyükşehir belediyelerine aktarılır.”

Hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “363 Kamu İdareleri Payları Hesabı” başlıklı 276’ıncı maddesinde; “(1)Bu hesap, bütçe geliri olarak nakden veya mahsuben tahsil edilip, özel kanunları gereğince diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan tutarların izlenmesi için kullanılır.”

Hükmü yer almaktadır.

Aynı Yönetmelik’in 277’nci maddesinde ise kamu idareleri payları hesabına ilişkin alacak kaydının çalıştırılması şu şekilde ifade edilmektedir:

“Bütçe geliri olarak tahsil edilip, özel kanunları gereğince diğer kurumlara aktarılmak üzere hesaplanan tutarlar bir taraftan bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç; diğer taraftan 830-Bütçe Giderleri Hesabına borç, 835-Gider Yansıtma Hesabına alacak kaydedilir.”

Ancak Söke Belediyesi işyerleri üzerinden tarafından tahsilatı yapılan çevre temizlik

vergisinden Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilecek olan % 20’lik payların 363 nolu hesaba kaydedilmediği görülmüştür.

5216 sayılı Kanun’un “Büyükşehir Belediyesinin gelirleri” başlıklı 23 üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (o) bendinde;

“Büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları ile ilçe (…)(1) belediyeleri; tahsil ettikleri vergiler ve benzeri malî yükümlülüklerden birbirlerine ödemeleri gereken paylar ile su, atık su ve doğalgaz bedellerini zamanında yatırmadıkları takdirde, ilgili belediye veya bağlı kuruluşun talebi üzerine söz konusu tutar, İller Bankası tarafından, yükümlü belediyenin genel bütçe vergi gelirleri payından kesilerek alacaklı belediyenin hesabına aktarılır.

Gecikmeden kaynaklanacak faiz ve benzeri her türlü zararın tazmininden, ilgili ilçe (…) (2) belediye başkanı ve sayman şahsen sorumludur. Bu fıkra hükmü, ilçe ve ilk kademe belediyeleri hesabına yapılacak her türlü aktarmaları zamanında yapmayan büyükşehir belediye başkanı, bağlı kuruluş genel müdürleri ve saymanları hakkında da uygulanır.” Denilerek Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin birbirlerine yapmak zorunda oldukları ödemelerin zamanında yapılmamasından kaynaklanan her türlü zarardan ilgili belediye başkanları ve saymanlar sorumlu tutulmuşlardır.

2018 yılı sonu itibarıyla Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi gereken toplam 146.686,94 TL çevre temizlik vergisi payının tahakkuk ettirilmemesi sonucunda faaliyet sonuçları tablosunda 630 Giderler Hesabı, bilançoda ise 363 Kamu İdareleri Payları Hesabı eksik görünmektedir.

Kamu idaresi cevabında; Gerekli özenin gösterileceği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak Bulguya iştirak edilmiştir. Mevzuat doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılıp yapılmadığı müteakip denetimlerde kontrol edilecektir.