MEHMET BALiOGLU

Belediye Zabıta Personelinin Başka Birimlerde Görevlendirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu

* Zabıta personelinin Belediye Zabıta Yönetmeliği’ne aykırı olarak başka birimlerde görevlendirilmesi.

Temel Bulgular

* Zabıta Müdürlüğünde zabıta amiri kadrosunda görev yapan personelin aynı zamanda Temizlik İşleri Müdürlüğünde tedviren görevlendirildiği.
* Zabıta Müdürlüğünde zabıta memuru kadrosunda görev yapan diğer personelin ise Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görevlendirildiği.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

* 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 51’inci maddesi
* Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 5’inci ve 42’nci maddeleri

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

* Zabıta personeline başka görev yasağı getirildiği, başka hizmetlerde ancak olağanüstü hallerde mülki amirin veya belediye başkanının emri ile görevlendirilebilecekleri hüküm altına alınmıştır.
* Asli görevinin yanında ikinci görev olarak başka hizmet birimlerde görevlendirilen Zabıta Memurları kadro görevlerine iade edilecektir.

Rapor Metni

Zabıta personelinin Belediye Zabıta Yönetmeliği’ne aykırı olarak başka birimlerde

görevlendirildiği tespit edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Zabıtanın görev ve yetkileri” başlıklı 51’inci maddesinde; belediye zabıtasının, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olduğu vurgulanmış, belediye zabıta teşkilâtının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimlerin İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Belediye Kanunu’nun 51’inci maddesine dayanılarak belediye zabıta teşkilatının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta memurlarının nitelikleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur.

Yönetmelik’in, zabıta teşkilatının kuruluşunu düzenleyen 5’inci maddesinde; beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, zabıta teşkilatı için; ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulabileceği ve hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, sağlık, trafik ve turizm gibi kısımlara ayrılabileceği ifade edilmiştir.

Mezkûr Yönetmelik’in 42’nci maddesinde ise zabıta personeline, zabıta hizmeti dışında başka bir görev verilemeyeceği düzenlenmekte olup ancak olağanüstü hallerde mülki amir veya belediye başkanının emri ile geçici olarak hizmetin gerektirdiği başka görevlerin verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Yönetmelik hükmü değerlendirildiğinde; zabıta personeline başka görev yasağı getirildiği, başka hizmetlerde ancak olağanüstü hallerde mülki amirin veya belediye başkanının emri ile görevlendirilebilecekleri anlaşılmaktadır. Ancak; yapılan incelemede, Zabıta Müdürlüğünde zabıta amiri kadrosunda görev yapan personelin aynı zamanda Temizlik İşleri Müdürlüğünde tedviren görevlendirildiği, Zabıta Müdürlüğünde zabıta memuru kadrosunda görev yapan diğer personelin ise Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde görevlendirildiği tespit edilmiştir. Bu durumun açıkça mevzuata aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Asli görevinin yanında ikinci görev olarak başka hizmet birimlerde görevlendirilen Zabıta Memurları kadro görevlerine iade edilecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi tarafından bulguda belirtilen hususa iştirak edilmiş olup gerekli düzeltmelerin yapılacağı ifade edilmiştir. Bulgu konusu yapılan tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.