MEHMET BALiOGLU

Belediye Zabıta Personelinin Başka Birimlerde Görevlendirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Zabıta personeli, Belediye Zabıta Yönetmeliği’ne aykırı olarak başka birimlerde görevlendirilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 51’inci maddesi
  • Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 42’nci maddesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin zabıta kadrosunda görev yapan personelin, mevzuata aykırı şekilde başka birimlerde görevlendirilmemesi gerekmektedir.
  • Kamu idaresi, mevzuata aykırı olan bu uygulamayı önlemek için gerekli önlemleri almalıdır.

Rapor Metni

Zabıta Personelinin Belediye Zabıta Yönetmeliği’ne aykırı olarak başka birimlerde görevlendirildiği görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Zabıtanın görev ve yetkileri” başlıklı 51’inci maddesinde; belediye zabıtasının, beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olduğu vurgulanmış, belediye zabıta teşkilâtının çalışma usul ve esasları, çalışanların görev ve yetkileri, giyecekleri kıyafet ve savunma amaçlı olarak kullanacakları aletler ile zabıta teşkilâtında hizmet gereklerine göre oluşturulacak birimlerin İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır.

Belediye Kanunu’nun 51’inci maddesine dayanılarak belediye zabıta teşkilatının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, zabıta memurlarının nitelikleri ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği yürürlüğe konulmuş olup Mezkur Yönetmelik’in “Belediye zabıta görevlilerine başka hizmet verilmesi” başlıklı 42’nci maddesinde “Belediye zabıta görevlilerine zabıta hizmetleri dışında bir görev verilemez. Ancak, olağanüstü hallerde mülki amir veya belediye başkanının emri ile geçici olarak hizmetin gerektirdiği başka görevler de verilebilir.” hükmü bulunmaktadır.

Kanun ve Yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; zabıta personeline başka görev yasağı getirildiği, başka hizmetlerde ancak olağanüstü hallerde mülki amirin veya belediye başkanının emri ile görev alabilecekleri açık şekilde anlaşılmaktadır.

Ancak; Belediyenin zabıta kadrosunda zabıta komiser yardımcısı olarak göreve başlayan personelin mevzuata aykırı şekilde 07.12.2012 tarihli yazı ile kadrosu uhdesinde kalması koşulu ile Başkanlık Makamı emrinde görevlendirildiği, benzer şekilde zabıta müdürü kadrosunda bulunan memurun da 24.10.2016 tarihli görevlendirme yazısı ile Muhasebe Yetkilisi ve Mali Hizmetler Müdürü (Vekil) olarak atandığı görülmüştür.

Kadroları Zabıta Müdürlüğü bünyesinde olan memurlara başka birimlerde görevlendirilmek suretiyle fiilen zabıta görevi yaptırılmaması aktarılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulguda bahsi geçen Belediye zabıta personelinin başka birimlerde görevlendirilmesi ile ilgili gerekli hassasiyet gösterilecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi tarafından bulgu konusu husus ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterileceği belirtilmiş olup mevzuata aykırılık teşkil eden bu durum gelecek denetimlerde takip edilecektir.