MEHMET BALiOGLU

Belediye Tarafından Kullanılmakta Olan Bazı Taşınmazların Cins Tashihlerinin Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Belediye mülkiyetindeki taşınmazların kullanım şekli ile tapu kayıtları arasındaki uyumsuzluk ve cins tashihlerinin yapılmaması.

Temel Bulgular

  • Bazı taşınmazların bina niteliğinde olmasına rağmen tapuda bina olarak görünmemesi.
  • Bazı taşınmazların parselasyon çalışmalarının tamamlanamaması veya park alanları içinde bulunması nedeniyle cins tashihlerinin yapılması mümkün görünmemesi.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Cins tashihi yapılabilecek belediye lojistik tesisleri için gerekli işlemlerin başlatılması ve işlemin sonuçlandırılması.
  • Muhasebe kayıtlarının cins tashihlerine göre düzeltilmesi.

Rapor Metni

Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan bir kısmının mevcut kullanım şekli ile tapu kayıtlarının birbirine uygun olmadığı ve ilgili taşınmazların cins tashihlerinin yapılmadığı görülmüştür.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 5’inci maddesine göre; muhasebenin temel kavramları arasında sayılan “özün önceliği” kavramı gereği işlemlerin muhasebeye yansıtılmasında ve bunlara ilişkin değerlendirmelerin yapılmasında biçimden çok öz esas alınmalıdır.

Genel yönetim kapsamındaki idarelerin mülkiyetinde, yönetiminde veya kullanımında bulunan taşınmazların kaydına ilişkin usul ve esaslar Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik’te düzenlenmiştir. Yönetmelik’in 5’inci maddesinde, kamu idarelerine ait taşınmazların miktar ve değer olarak takip edilmesi amacıyla kayıt altına alınması gerektiği ifade edilmiştir.

Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde cins tashihi;

Binalar, arazi ve arsalar ile yer altı ve yer üstü düzenlerinin mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının farklılık göstermesi durumunda tapu kayıtlarının mevcut kullanım şekli dikkate alınarak düzeltilmesi işlemini ifade eder” şeklinde tanımlanmıştır.

Bahsi geçen Yönetmelik’in 10’uncu maddesinde, kamu idarelerinin mülkiyetlerinde bulunan taşınmazların mevcut durumları ile tapu kaydının birbirine uygun olmaması durumunda, taşınmazların kamu idaresinde mevcut kullanım şekilleriyle muhasebe kayıtlarına alınacağı ve kamu idarelerinin taşınmazların mevcut kullanım şekli ile tapu kayıtları arasındaki farklılıkları gidermek için cins tashihi işlemini yapması gerektiği belirtilmiştir.

Denetlenen kamu idaresinde yapılan incelemede, Belediyenin kullandığı bazı taşınmazların bina niteliğinde olmasına rağmen bu taşınmazların tapuda bina olarak görünmediği tespit edilmiştir. Bu yapılardan bazılarının parselasyon çalışmalarının tamamlanamaması bazılarının ise park alanları içinde bulunması nedeniyle cins tashihlerinin yapılması mümkün görünmemektedir. Ancak, bu taşınmazlar dışında kalan bina niteliğindeki taşınmazların cins tashihlerinin yapılmasına engel bir durumun olmadığı düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmeliğin 4’üncü maddesine “Cins tashihi: Binalar, arazi ve arsalar ile yer altı ve yer üstü düzenlerinin mevcut kullanım şekilleri ile tapu kayıtlarının farklılık göstermesi durumunda tapu kayıtlarının mevcut kullanım şekli dikkate alınarak düzeltilmesi işlemini” ifade etmiş olup cins tashihi yapılabilecek belediyemiz lojistik tesisleri için gerekli işlemler İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzce başlatılmış olup işlem sonuçlandıktan sonra muhasebe kayıtlarında gerekli düzeltmeler yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi tarafından Belediye adına kayıtlı olan taşınmazların cins tashihlerinin yapılmasına ilişkin ilgili müdürlükçe çalışmalara başlanıldığı ve muhasebe kayıtlarının yapılacağı ifade edilmekle birlikte bu işlemler 2018 yılı içerisinde tamamlanmamıştır.