MEHMET BALiOGLU

Belediye Tarafından Kamu Kurumlarına Yapılan Tahsislerin Muhasebe Kayıtlarında Hatalı Olarak Takip Edilmesi

Rapor Özet

  • Kamu kurumlarına yapılan 15 adet taşınmaz tahsisinin muhasebe kayıtlarında bulunmadığı hususunun 2018 yılı içerisinde yapılan denetimler esnasında görülüp İdare ile paylaşılmasının ardından söz konusu taşınmaz tahsislerinin idare tarafından muhasebe kayıtlarına alınmasında hatalar yapıldığı tespit edilmiştir.
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne göre kamu idaresinin mülkiyetinde olan taşınmazlar ile bunlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenler ve kamu idarelerince tahsisli olarak kullanılanların yardımcı hesaplar itibarıyla izleneceği belirtilmektedir.
  • Anılan Yönetmelik’e göre tahsise konu edilen arazi ve arsalar ile binaların, tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değer üzerinden ilgisine göre 250 Arazi ve Arsalar Hesabına veya 252 Binalar Hesabına alacak, 500 Net Değer Hesabına ise borç kaydedileceği ifade edilmiştir.
  • 2018 yılı Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı’nda ise kamu idaresinin tahsis ettiği taşınmazların 500.11 Tahsis Edilen Taşınmazlar ile 250.02 Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar detay kodunda izleneceği düzenlenmiştir.
  • Yapılan inceleme neticesinde Belediye tarafından kamu idarelerine tahsis edilen söz konusu taşınmazların 250 Arazi ve Arsalar Hesabındaki kayıtlı değerleri toplamının 28.753.866,80 TL olduğu görülmüştür.
  • Ancak 2018 yılı sonunda yapılan incelemede söz konusu hesaptan toplam 28.735.374,98 TL çıkış yapıldığı, 500.11 Tahsis Edilen Taşınmazlar Hesabına ise toplam 32.520.374,98 TL borç kaydı yapmak suretiyle söz konusu tutar kadar taşınmazın envanterden düşüldüğü tespit edilmiştir.
  • Sonuç olarak, tahsis edilen taşınmazların kayıtlı değeri ile 250.02 Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar Hesabına yapılan alacak kaydı ve 500.11 Tahsis Edilen Taşınmazlar Hesabına yapılan borç kaydının eşit olması gerektiği birlikte değerlendirildiğinde, 2018 yılı bilançosunda 500 Net Değer Hesabının olması gerekenden 3.766.508,18 TL, 250 Arazi ve Arsalar Hesabının ise olması gerekenden 18.491,82 TL fazla olarak göründüğü tespit edilmiştir.
  • Bu haliyle söz konusu hesapların doğru ve güvenilir veri içermediği değerlendirilmektedir.

Rapor Metni

Kamu kurumlarına yapılan 15 adet taşınmaz tahsisinin muhasebe kayıtlarında bulunmadığı hususunun 2018 yılı içerisinde yapılan denetimler esnasında görülüp İdare ile paylaşılmasının ardından söz konusu taşınmaz tahsislerinin idare tarafından muhasebe kayıtlarına alınmasında hatalar yapıldığı tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 25 Maddi Duran Varlıklar hesap grubuna ilişkin olarak düzenlenen “Hesap grubuna ilişkin işlemler” başlıklı 187’nci maddesinde; kamu idaresinin mülkiyetinde olan taşınmazlar ile bunlardan diğer kamu idarelerine tahsis edilenler ve kamu idarelerince tahsisli olarak kullanılanların yardımcı hesaplar itibarıyla izleneceği belirtilmiştir.

Anılan Yönetmelik’in 250 Arazi ve Arsalar Hesabı ile 252 Binalar Hesabına ilişkin olarak düzenlenen 189’uncu ve 193’üncü maddelerinde; tahsise konu edilen arazi ve arsalar ile binaların, tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değer üzerinden ilgisine göre 250 Arazi ve Arsalar Hesabına veya 252 Binalar Hesabına alacak, 500 Net Değer Hesabına ise borç kaydedileceği ifade edilmiştir.

2018 yılı Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı’nda ise kamu idaresinin tahsis ettiği taşınmazların 500.11 Tahsis Edilen Taşınmazlar ile 250.02 Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar detay kodunda izleneceği düzenlenmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde Belediye tarafından kamu idarelerine tahsis edilen söz

konusu taşınmazların 250 Arazi ve Arsalar Hesabındaki kayıtlı değerleri toplamının 28.753.866,80 TL olduğu görülmüştür. Ancak 2018 yılı sonunda yapılan incelemede söz konusu hesaptan toplam 28.735.374,98 TL çıkış yapıldığı, 500.11 Tahsis Edilen Taşınmazlar Hesabına ise toplam 32.520.374,98 TL borç kaydı yapmak suretiyle söz konusu tutar kadar taşınmazın envanterden düşüldüğü tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, tahsis edilen taşınmazların kayıtlı değeri ile 250.02 Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar Hesabına yapılan alacak kaydı ve 500.11 Tahsis Edilen Taşınmazlar Hesabına yapılan borç kaydının eşit olması gerektiği birlikte değerlendirildiğinde, 2018 yılı bilançosunda 500 Net Değer Hesabının olması gerekenden 3.766.508,18 TL, 250 Arazi ve Arsalar Hesabının ise olması gerekenden 18.491,82 TL fazla olarak göründüğü tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemiz tarafından kamu kurumlarına tahsis edilen taşınmazlar Sayıştay denetimi sırasında 250.02.02 Arsa ve Araziler Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar Arsalar hesap koduna kayıt işlemlerine başlanmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi cevabında, Belediye tarafından kamu kurumlarına tahsis edilen taşınmazların 250.02.02 Arsa ve Araziler Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar Arsalar hesap koduna kayıt işlemlerinin başlatıldığı ifade edilmiş ise de, bulguda aktarılan hatalı muhasebe kayıtları bilançoda 500 Net Değer Hesabının olması gerekenden 3.766.508,18 TL, 250 Arazi ve Arsalar Hesabının ise olması gerekenden 18.491,82 TL fazla olarak görünmesine sebebiyet vermiştir.

Bu haliyle söz konusu hesapların doğru ve güvenilir veri içermediği değerlendirilmektedir.