MEHMET BALiOGLU

Belediye Şirketine Aktarılan Sermayenin Hatalı Şekilde Muhasebeleştirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Belediyenin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne aykırı olarak yaptığı hatalı muhasebe kaydı.

Temel Bulgular

  • Belediye, Fatbel Personel Anonim Şirketine taahhüt edilen 1.000.000,00-TL’lik sermayeyi hatalı bir şekilde 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına kaydetmiştir.
  • Belediye, bu hata nedeniyle 2018 yılı bilançosunda 240 nolu hesabın 1.000.000,00-TL fazla, 241 Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabının ise 1.000.000,00-TL eksik göstermiştir.
  • Belediye, hata tespit edildikten sonra gerekli düzeltmeyi yapmıştır.
  • Ancak, hatanın düzeltilmesine rağmen 2018 yıl sonu bilançosu, hatalı muhasebe kaydı nedeniyle yanıltıcı bilgi içermektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Malli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 181. maddesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin, hatalı muhasebe kayıtlarını önlemek için gerekli önlemleri alması önerilmektedir.
  • Belediye, muhasebe kayıtlarındaki hataları tespit ettikten sonra bunları derhal düzeltmelidir.
  • Belediye, düzeltme işlemlerini tamamladıktan sonra mali tablolarını güncellemeli ve ilgili kurumlara bildirmelidir.

Rapor Metni

27.05.2016 tarih ve 29724 mükerrer sayılı resmi gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin, 241 Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabının niteliğinin anlatıldığı 181 inci maddesinde; bu hesabın, mal ve hizmet üreten kuruluşlara nakden veya ayni olarak verilen sermaye tutarlarının izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Söz konusu hükme rağmen, 1620/2 yevmiye numaralı ödeme emri belgesi ile Fatbel Personel Anonim Şirketine taahhüt edilen 1.000.000,00-TL’lik sermayenin hatalı bir şekilde

241 nolu hesap yerine 240 Mali Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabına kaydedildiği ve bu itibarla 2018 yılı bilançosunda, 240 nolu hesabın 1.000.000,00-TL fazla, 241 Mal ve hizmet üreten kuruluşlara yatırılan sermayeler hesabının ise 1.000.000,00-TL eksik olduğu görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; Bulguda belirtilen husus ile ilgili olarak gerekli düzeltmenin yapıldığı belirtilmiştir.

Sonuç olarak Her ne kadar söz konusu hatalı muhasebe kaydı düzeltilmiş olsa da 2018 yıl sonu bilançosu, bulgumuzda belirtilen tutarlar nispetinde yanıltıcı bilgi içermektedir.