MEHMET BALiOGLU

Belediye Sınırları İçindeki Bazı İşletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunmaları

Rapor Özet

Ana Konu

Bazı işyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir.

Temel Bulgular

  • Bazı işyerlerinin Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskân ruhsatı) olmaması
  • Bazı işyerlerinin gerekli şartları taşımasına rağmen ruhsat başvurusunda bulunmadığı veya harçlarını yatırmadığı için ruhsatlandırılmaması
  • Yapı kullanma izin belgesi olmayan işyerlerinin ve ruhsat harcını yatırmayan işyerlerinin faaliyetlerine devam etmesi ve herhangi bir yaptırımın uygulanmaması.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 14/7/2005 Tarih ve 2005/9207 No’lu Bakanlar Kurulu Kararı İle yürürlüğe konulan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Yapı kullanma izin belgesi alınmamış olması şartı olmayan işyerlerinin ilgili belgenin aranmaksızın ruhsatlandırılması.
  • Ruhsat harcını yatırmayan işyerlerinin bir an önce harçlarını yatırarak ruhsatlandırılması.
  • Yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereğince kapatma hükümlerinin uygulanarak, işyerlerinin ruhsatsız çalışmalarına müsaade edilmemesi.

Rapor Metni

Başiskele Belediyesi sınırları içerisindeki bazı işyerlerinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olmadan faaliyet gösterdiği belirlenmiştir.

Zabıta ve ruhsat müdürlüğünden alınan bilgilerden, bazı işyerlerinin Yapı Kullanma İzin Belgesi (iskân ruhsatı) olmaması, bazı işyerlerinin de gerekli şartları taşıyarak ruhsat başvurusunda bulunmasına rağmen, ruhsat harçlarını yatırmamaları sebebiyle ruhsatlandırılmadıkları tespit edilmiştir.

14/7/2005 Tarih ve 2005/9207 No’lu Bakanlar Kurulu Kararı İle yürürlüğe konulan “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” in “İşyerlerinde aranacak genel şartlar” başlıklı 5’inci maddesinde; hangi tür işyerlerinden hangi şart ve belgelerin aranacağı belirtilmiştir. Bu maddenin (c) fıkrasında “ Özel yapı şeklini gerektiren sinema, tiyatro, düğün salonu, otel, hamam, sauna; ekmek fırını ile akaryakıt, sıvılaştırılmış petrol gazı, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz istasyonu için yapı kullanma izin belgesinin alınmış olması,” şartı getirilmiş olup, burada sayılanlar dışındaki işyerleri için yapı kullanma izin belgesi aranacağına dair bir hükme yer verilmemiştir.

Aynı yönetmeliğin 6’ncı maddesinde, yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan işyeri açılamayacağı ve çalıştırılamayacağı, İşyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan açılan işyerlerinin yetkili idareler tarafından kapatılacağı hüküm altına alınmıştır.

Alınan bilgilerden, gerek yapı kullanma izin belgesi olmadığı için, gerekse ruhsat harcını yatırmadığı için ruhsatlandırılmayan işyerlerinin faaliyetlerine devam ettiği ve herhangi bir yaptırımın uygulanmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda işaret edilen yönetmelik hükümleri gereğince, yapı kullanma izin belgesi alınmış olması şartı olmayan işyerlerinin, bu belge aranmaksızın; ruhsat harcını yatırmayan işyerinin de bir an önce harçlarını yatırarak ruhsatlandırılmaları sağlanmalı, aksi halde yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereğince kapatma hükümlerinin uygulanarak, işyerlerinin ruhsatsız çalışmalarına müsaade edilmemelidir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu maddesine göre yapılan denetimlerde 32 işyeri faaliyetine son verdiği, 36 işyerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verildiği, 12 İşyerine Mühürleme Tebligatı yapıldığı, 10 İşyerine Mühürleme İşlemi yapıldığı, 55 işyerine ise İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı almaları konusunda uyarı yapılmış olup; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat İşlemleri 14/07/2005 Tarih ve 2005/9207 No’lu Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İşyeri Açma ve Çalışma Yönetmeliğinin” ilgili maddelerine göre işlem yapılmaya devam edilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak, Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında, İdarenin “Belediye Sınırları İçindeki Bazı İşletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunmaları”na ilişkin bulgu konusu hususa katıldığı anlaşılmış olup gerekli düzeltme işlemleri yapılmıştır.