MEHMET BALiOGLU

Belediye Mülkiyetinde Bulunan Bazı Taşınmazların Dernek ve Vakıflara Tahsis Edilmesi

Rapor Özet

  • Belediyenin mülkiyetinde bulunan bazı taşınmazların mevzuata aykırı olarak dernek ve vakıflara tahsis edildiği tespit edilmiştir.
  • 5018 ve 5393 sayılı kanunlar uyarınca kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazları birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilmektedir.
  • Belediye, dernek ve vakıflara tahsis edilen taşınmazları sözleşme yaparak vermiştir.
  • Belediye, sözleşmelerde taşınmazların kullanım süresini ve amacını açıkça belirtmemiştir.
  • Belediye, taşınmazların kullanımını denetlememiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  • 5393 sayılı Belediye Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin, taşınmazların tahsisini mevzuata uygun olarak yapması ve sözleşmelerde taşınmazların kullanım süresini ve amacını açıkça belirtmesi önerilmektedir.
  • Belediyenin, taşınmazların kullanımını düzenli olarak denetlemesi önerilmektedir.
  • Belediyenin, mevzuata aykırı olarak tahsis edilen taşınmazları geri alması önerilmektedir.

Rapor Metni

Belediyenin mülkiyetinde bulunan bazı taşınmazların mevzuata aykırı olarak dernek ve vakıflara tahsis edildiği tespit edilmiştir.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Taşınmaz tahsisi” başlıklı 47’nci maddesine göre; Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilmekte ve tahsis edilen taşınmazlar amacı dışında kullanılamamaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Diğer kuruluşlarla” ilişkiler başlıklı 75’inci maddesinde;

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.