MEHMET BALiOGLU

Belediye Meclis Kararı Alınmadan Belediyeye Ait Taşınmazın Sancaktepe Belediye Spor Kulübüne Tahsis Edilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular:

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47. maddesinde, kamu idarelerinin, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilecekleri belirtilmektedir.
  • 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesinin (b) fıkrasında, belediyelerin gençlere spor malzemesi verebilecekleri, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapabilecekleri ve spor karşılaşmaları düzenleyebilecekleri hüküm altına alınmaktadır.
  • 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendinde, belediye meclisine taşınmaz malları tahsis yetkisi verilmektedir.
  • Belediye meclisinin taşınmaz malları tahsis yetkisini nasıl ve ne şekilde kullanacağı 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi ile düzenlenmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

  • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
  • 5393 sayılı Belediye Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

  • Belediye meclislerinin taşınmaz malları tahsis etme yetkisini kullanırken dikkatli olmaları ve taşınmazların amaç dışı kullanılmasını önlemeleri gerekmektedir.
  • Belediye meclisleri, taşınmaz malları tahsis ederken, kamu yararını ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıdır.
  • Belediye meclisleri, taşınmaz malları tahsis ederken, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde hareket etmelidir.

Rapor Metni

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Taşınmaz tahsisi’‘ başlıklı 47’inci maddesinde;

“Kamu idareleri, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerini yerine getirebilmek için mülkiyetlerindeki taşınmazlarla Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri, birbirlerine ve köy tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak tahsis edebilirler. Tahsis edilen taşınmaz, amaç dışı kullanılamaz.” hükmü yer almaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14’üncü maddesinin (b) fıkrasında;

“…Gerektiğinde, sporu teşvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir.” denilmektedir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18’inci maddesinin (e) bendinde;

“Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması hâlinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar

üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek.” denilmek suretiyle belediye meclisine taşınmaz malları tahsis yetkisi verilmiştir.

Meclisin bu yetkisini nasıl ve ne şekilde kullanacağı ise aynı Kanun’un “Diğer kuruluşlarla ilişkiler” başlıklı 75’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (d) bendi ile hüküm altına alınmıştır. Söz konusu 75’inci maddede;

“…