MEHMET BALiOGLU

Belediye Adına Tapuda Kayıtlı Olan Bir Kısım Taşınmazın Kurumun Taşınmaz Kayıtlarında Görünmemesi

Rapor Özet

 • Belediye’ye ait taşınmazların kayıtlarının Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapılmadığı görülmüştür.
 • 13 adet tapuda kaydı olup belediye kayıtlarında yer almayan taşınmaz tespit edilmiştir.
 • Kamu idaresi cevabında; öneri doğrultusunda, tapuda kayıtlı olan taşınmazların kayıtlarının Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapılması ile ilgili işlemlerin ivedilikle yapılması konusunda ilgili birime bilgi verilmiştir.
 • Mevzuata aykırı durum devam etmektedir. Konu önümüzdeki yıl denetimlerinde izlenecektir.

Temel Bulgular

 • Belediye’nin taşınmaz kayıtlarının yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulmadığı görülmüştür.
 • Tapu Müdürlüğünün 24.01.2019 tarih 28106610-105(105)-E.367876 sayılı cevap yazısı incelenip tapuda kaydı olup belediye kayıtlarında yer almayan 13 adet taşınmazın olduğu anlaşılmıştır.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Belediyenin taşınmaz kayıtlarının yönetmelik hükümlerine uygun olarak tutulması gerekmektedir.
 • Tapuda kaydı olup belediye kayıtlarında yer almayan taşınmazların belediye kayıtlarına işlenmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Belediye’ye ait taşınmazların kayıtlarının Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapılmadığı görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 44’üncü maddesinde kamu idarelerinin taşınmazlarının kaydına ilişkin usul ve esasların çıkarılacak yönetmelik ile belirleneceği belirtilmiştir.

Buna istinaden 2006/10970 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik çıkarılmıştır. Yönetmeliğin Kayıt Şekli başlıklı 7’nci maddesinde:

“(1) Kamu idareleri;

 1. Tapu kütüğünde adlarına tescilli olan ve Ek 1’deki Kayıt Planının “Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar ” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 2’deki ‘Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formu’nda,

 2. Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan ve Ek 1’deki Kayıt Planının “Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 3’teki ‘Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar Formu’nda,

 3. Ek 1’deki Kayıt Planının “Orta Malları” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 4’teki ‘Orta Malları Formu’nda,

  ç) Ek 1’deki Kayıt Planının “Genel Hizmet Alanları” başlığı altında yer alan taşınmazların kaydını Ek 5’teki ‘Genel Hizmet Alanları Formu’nda,

 4. Tapu kütüğünde üçüncü kişiler adına tescilli veya diğer kamu idarelerinin yönetiminde olmakla birlikte irtifak hakkı tesisi, tahsis, kiralama, kullanma izni verilmesi gibi yollarla kullanım hakkı kendilerine verilen taşınmazların kaydını Ek 6’daki “Sınırlı Aynî

Haklar ile Kişisel Haklar ve Tahsis Formu’nda” yer alan bilgileri içerecek şekilde bilgisayarda veya deftere yazarak kaydını tutarlar.

 1. Kamu idarelerinin taşınmaz kayıt ve kontrol işlemleriyle görevli birimlerince hazırlanan bu formlar taşınmaz icmal cetvelleri hazırlanmak üzere mali hizmetler birimine gönderilir. Mali hizmetler birimince bu formlar konsolide edilerek bu Yönetmeliğin ekinde (Ek 7) bulunan örneğe uygun şekilde taşınmaz icmal cetvelleri oluşturulur.

 2. İcmal cetvellerinde, kayıt planında belirtilen unsurların her biri için bir satır ayrılır ve bu taşınmazlara ilişkin adet ve yüzölçüm toplamları belirtilir.”

  hükümleri yer almaktadır.

  Bu hükümlere göre, belediye taşınmazlarının söz konusu yönetmelik eki Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formu’nda, Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazlar Formu’nda, Orta Malları Formu’nda, Genel Hizmet Alanları Formu’nda, Sınırlı Aynî Haklar ile Kişisel Haklar ve Tahsis Formu’nda yer alan bilgileri içerecek şekilde bilgisayarda veya deftere yazarak kaydının tutulması ve bu formların esas alınarak taşınmaz icmal cetvellerinin oluşturulması gerekmektedir.

  Yapılan incelemelerde, Kurumun tapuda kayıtlı olan taşınmazlar listesi Tapu Müdürlüğünden 22.01.2019 tarih 24328080-2019/05 sayılı yazımız ile istenmiş Tapu Müdürlüğünün 24.01.2019 tarih 28106610-105(105)-E.367876 sayılı cevap yazısı incelenip tapuda kaydı olup belediye kayıtlarında yer almayan 13 adet taşınmazın olduğu anlaşılmıştır.

  Tablo 11:Tapuda Kaydı Olup Belediyenin Kayıtlarında Olmayan Taşınmazlar

  Sıra No

  Taşınmaz Mahallesi

  Ada-Parsel No

  Taşınmaz Cinsi

  1

  ÜÇKUYULAR Mahallesi

  1683-24

  ARSA

  2

  GÜLTEPE Mahallesi

  43058-7

  TEK KATLI EV

  3

  MERSİNLİ Mahallesi

  60002-2

  YOL

  4

  MERSİNLİ Mahallesi

  60002-3

  YOL

  5

  HALKAPINAR Mahallesi

  60016-1

  YOL

  6

  HALKAPINAR Mahallesi

  60017-1

  YOL

  7

  MERSİNLİ Mahallesi

  60019-1

  YOL

  8

  MERSİNLİ Mahallesi

  60020-1

  YOL

  9

  MERSİNLİ Mahallesi

  60021-1

  YEŞİL ALAN VE YOL

  10

  4.SULTANİYE Mahallesi

  11-25

  ARSA

  11

  ALSANCAK Mahallesi

  1066-7

  ARSA

  12

  OĞUZLAR Mahallesi

  2650-5

  KARGİR DÜKKÂN

  13

  4.SULTANİYE Mahallesi

  2928-51

  ARSA

  Kamu idaresi cevabında; “Anılan madde gereği, öneri doğrultusunda, tapuda kayıtlı olan taşınmazların kayıtlarının Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapılması ile ilgili işlemlerin ivedilikle yapılması konusunda ilgili birime bilgi verilmiştir.” şeklinde ifade yer almaktadır.

  Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında her ne kadar tapuda kayıtlı olan taşınmazların kayıtlarının Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde yapılması ile ilgili işlemlerin başlamış olduğunu belirtilmiş olsa da, bulgu konusu olan hususun sonuçlanmamış olmasından dolayı mevzuata aykırı durum devam etmektedir. Konu önümüzdeki yıl denetimlerinde izlenecektir.