MEHMET BALiOGLU

Bazı Performans Hedefleri İle, Göstergelerin Açıklamalarına Yer Verilmemiş Oluşu

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular:

– 2018 Yılı Performans Programında, bazı performans hedefleri ve göstergeleri için açıklama yapılmamıştır.
– Dolayısıyla tabloların tamamına ilişkin detaylı açıklamalara ulaşılamamıştır.

Yasal ve düzenleyici çerçeve:

– Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları:

– Kurum tarafından, 2020-2024 Stratejik Planında, raporda tespit edilen bulgular dikkate alınarak Stratejik Plan ve bunun doğrultusunda ayrıntılı olarak hedef ve göstergelerde açıklamalara yer verilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Performans Programı Hazırlama Rehberi Ek-1 Performans Programının Şekli başlıklı bölümün II- Performans Bilgileri kısmında;

Bu bölümde ilgili tablolar yanında bu tablolara ilişkin yeterli açıklamalara yer

verilmesi beklenmektedir, denildikten sonra; “…

C- Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler

Öncelikle her bir performans hedefi için hazırlanmış olan Tablo 1’e yer verilir. Bu tablonun ardından:

  • Program döneminde ilgili performans hedefinin belirlenmesinin nedenleri ile belirlenen performans hedefinin temel politika ve öncelikler ile ilişkisi,

  • Performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılamadığını değerlendirmek üzere belirlenen performans göstergeleri ile bu göstergelerin belirlenmesinin nedenleri,

  • Performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyetler hakkında detaylı ve açıklayıcı bilgiler,

  • Faaliyetlerin kaynak ihtiyacının nasıl tespit edildiği, gibi hususlar ile açıklanmasında yarar görülen diğer hususlara yer verilir.” Denilmiştir.

Ancak Kurumun 2018 Yılı Performans Programının incelenmesi sonucunda, Performans hedefleri;

4.9.1.1, 4.9.1.2, 4.9.3.1,

Performans göstergeleri;

1.1.1.2, 4.1.2.2, 7.3.1.1, 7.3.2.1, 7.3.3.1, 7.3.4.1, 8.3.1.1 dışındakilerde açıklama

olmadığı görülmüştür.

Dolayısıyla tabloların tamamına ilişkin detaylı açıklamalara ulaşılamamıştır.

Kamu idaresi cevabında; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tarafından 26/02/2018 tarihli ve 30344 sayılı Resmi Gazete ’de Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda idaremizce hazırlanacak olan 2020-2024 Stratejik Planında, raporda tespit edilen bulgular dikkate alınarak Stratejik Plan ve bunun doğrultusunda ayrıntılı olarak hedef ve göstergelerde açıklamalara yer verilecektir, denilmiştir.

Sonuç olarak Yılı denetimlerinde ilgili hususların izlenmesi yerinde olacaktır.