MEHMET BALiOGLU

Bazı Performans Göstergelerinin Performans Hedefleri İle İlgili Olmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Bazı performans göstergelerinin hedefleri ile ilgili olmadığı görülmüştür.

Temel Bulgular

  • Hakediş dosyalarının kontrol işlem süresi, iş bitirme belgesi onaylama işlemi süresi, seviye tespit tutanağı onay işlemi süresi ve iş deneyim belgesi düzenleme süresi gibi performans göstergelerinin ilgili hedeflerle ilişkisi yoktur.
  • İşe başlatılan personellerin, iş başvurusunda bulunan kişi sayısına oranı performans göstergesi, küçük girişimcilik ve el emeğinin kent ekonomisine kazandırılması, iş sahipleri ve ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği çerçevesinde nitelikli işgücü arzının arttırılması performans hedefiyle ilişkili değildir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Performans Programı Hazırlama Rehberi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Performans göstergelerinin ilgili hedeflerle ilgili olması ve söz konusu hedeflerin ölçülebilirliğini sağlaması gerekmektedir.
  • Kamu idaresi, raporun düzenlendiği tarihte 2019 Performans programının yürürlükte olduğunu ve 2020 Performans Programında gerekli iyileştirmeleri yapacağını bildirmiştir.
  • Söz konusu hususa ilişkin gerekli işlemlerin yerine getirilip getirilmediği takip eden yıl denetimlerinde izlenecektir.

Rapor Metni

Başiskele Belediyesi’nin bazı performans göstergelerinin hedefleri ile ilgili olmadığı görülmüştür.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Performans Programı Hazırlama Rehberinde, performans göstergesi; kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlar olarak ifade edilmiştir. Belirlenen performans göstergelerinin hem ölçülebilir olması hem de bağlı olduğu performans hedefiyle ilgili olması gerekmektedir. Yapılan inceleme de aşağıda yer alan tabloda görüleceği üzere bazı performans göstergelerinin ilgili olmadığı görülmüştür.

Tablo 2: Performans Hedefleriyle İlgili Olmayan Performans Göstergeleri

Performans Hedefi

Performans Göstergesi

Değerlendirme

Hedef 1.3 Yaşanabilir çevrede güvenli ve sağlıklı

kentleşmenin sağlanması

Hakediş dosyalarının kontrol işlem süresi (gün)

Performans hedefi ile göstergeler arasında ilgililik bulunmamaktadır.

İş bitirme belgesi onaylama işlemi süresi (gün)

Seviye tespit tutanağı onay işlemi süresi (gün)

İş deneyim belgesi düzenleme süresi (gün)

Hedef 6.1.

Küçük girişimcilik ve el emeğinin kent ekonomisine kazandırılması, iş sahipleri ve ilgili kamu kurumlarıyla işbirliği çerçevesinde nitelikli

işgücü arzının arttırılması

İşe başlatılan personellerin, iş başvurusunda bulunan kişi sayısına oranı (yüzde)

Performans hedefi ile gösterge arasında ilgililik bulunmamaktadır.

Performans Göstergelerinin bağlı oldukları performans hedefleri ile ilgili olmaları ve söz konusu hedeflerin ölçülebilirliğini sağlamaları gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Raporun düzenlendiği tarihte 2019 Performans programı yürürlüğe girdiği için belirlenen bulgu 2020 Performans Programında göz önünde

bulundurularak mevzuata uygun hale getirilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak, Söz konusu hususa ilişkin gerekli işlemlerin yerine getirilip getirilmediği takip eden yıl denetimlerinde izlenecektir.