MEHMET BALiOGLU

Bazı Performans Göstergelerinin, Hedeflerle İlgili Bulunmayışı

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Performans göstergesi, performans hedefi ile ilgili olmalıdır.
  • Ancak bazı göstergelerin performans hedefiyle ilişkisi yoktur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Performans Programı Hazırlama Rehberi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idareleri, performans hedefleriyle ilişkili göstergeler kullanmalıdır.
  • Kamu idareleri, stratejik planlarını ve performans programlarını hazırlanırken bu bulguları dikkate almalıdır.

Sonraki denetimlerde izlenmesi uygun olacaktır.

Rapor Metni

Performans Programı Hazırlama Rehberinde gösterge, şöyle tanımlanmaktadır;

“Gösterge, kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını, ya da ne kadar ulaşıldığını ölçmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlardır.”

Bu tanımdan, göstergenin performans hedefi ile ilgili olması gerektiği anlaşılmaktadır. Ancak aşağıdaki göstergelerin, performans hedefiyle ilişkisi olmadığı görülmektedir.

Tablo 4: Hedeflerle İlgili Bulunmayan Performans Göstergeleri

Performans Göstergesi

Performans Hedefi

Değerlendirme

5: Hayvan mezarlığı sayısı

8.4.3.1: Halkımızın bilinçli ve çevreye zarar

vermeden hayvan sahibi olmasını sağlamak

Gösterge hedefle ilgili bulunmamıştır.

1-Gürültü eylem planı hazırlama oranı

2.2.2.1:Ekolojik dengenin korunarak, yaşam

kalitesi yüksek, yaşanılabilir sağlıklı ve temiz çevre oluşturmak

Ekolojik dengenin korunmasıyla, gürültü eylem planının ilgisi kurulamamıştır.

Kamu idaresi cevabında; İdaremizce hazırlanacak olan 2020-2024 Stratejik Planında, raporda tespit edilen bulgular dikkate alınarak Stratejik Plan ve bunun doğrultusunda hazırlanacak olan Performans Programında performans göstergelerinin hedeflerle ilgili ilişkisi sağlanacaktır, denilmiştir.

Sonuç olarak Sonraki denetimlerde izlenmesi uygun olacaktır.