MEHMET BALiOGLU

Bazı Performans Göstergelerinin Gerekli Kriterleri Sağlamaması

Rapor Özet

Ana Konu: Performans göstergelerinin ilgililik, ölçülebilirlik ve iyi tanımlanma kriterleri açısından değerlendirilmesi

Temel Bulgular:

  • Fatsa Belediyesinin 2018 yılı Performans Programı’nda yer alan göstergelerin %80’i ilgililik, ölçülebilirlik ve iyi tanımlanma kriterlerinden en az birini karşılamamaktadır.
  • Programda yer alan göstergelerin büyük bir kısmı “0” olarak belirlenmiştir. Bu, göstergelerin anlamsız olduğu ve performansın ölçülmesi için kullanılamayacağı anlamına gelmektedir.
  • Programda yer alan bazı göstergeler birbirleriyle çelişmektedir. Örneğin, bir göstergede “2018 yılında piyasa borçlarının %20’si ödenecek” hedeflenirken, başka bir göstergede “2018 yılı sonuna kadar piyasa borçlarının %100’ü ödenecek” hedeflenmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
  • Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu
  • Belediyeler Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

  • Fatsa Belediyesi, Performans Programı’ndaki göstergeleri ilgililik, ölçülebilirlik ve iyi tanımlanma kriterlerine uygun olarak yeniden belirlemelidir.
  • Belediye, programda yer alan çelişkili göstergeleri düzeltmelidir.
  • Belediye, programda yer alan “0” olarak belirlenmiş göstergeleri anlamlı hale getirmelidir.
  • Belediye, programı hazırlamadan önce ilgili birimlerden görüş almalı ve programın gerçekçi olmasını sağlamalıdır.

Rapor Metni

Performans programı hazırlama rehberi, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans

Programları Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin (ı) bendinde “Kamu idarelerinin bu Yönetmelikle belirlenen esas ve usullere uygun olarak, performans programlarını hazırlamalarına ilişkin standartları, kullanılacak tablo ve formlar ile diğer bilgileri içerecek şekilde Bakanlık tarafından hazırlanan rehber” olarak tanımlanmıştır. Yine İlgili Yönetmeliğin 4 ve 6 ncı maddelerinde Performans Programlarının bu rehberde belirlenen esas ve usullere uygun olarak hazırlanmasının gerekliliğinden bahsedilmektedir.

Söz konusu Rehberde, Performans hedefi, kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirmeyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedefler şeklinde; Performans göstergesi ise kamu idarelerince performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ya da bu hedeflere ne kadar ulaşıldığını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek için kullanılan ve sayısal olarak ifade edilen araçlar şeklinde tanımlanmıştır.

Rehberde, Performans Göstergelerinin, Performans hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını ölçmek ve değerlendirmek üzere belirleneceği ve bu nedenle de gösterge ile hedef arasında ilgililik anlamında sıkı bağ olması gerektiği belirtilmiştir. Yine performans göstergelerinin anlaşılır ve iyi tanımlanmış olması gerektiği de açıktır.

Bu bağlamda, Fatsa Belediyesinin Performans programında yer alan göstergelerin “İlgililik”, “Ölçülebilirlik” ve “İyi Tanımlanma” kriterleri açısından yapılan değerlendirme sonucunda ulaşılan sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 14: Performans Göstergelerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tablo

No

Amaç/Hedef/Performans Hedefi

Gösterge

İlgililik

Ölçülebilirlik

İyi Tanımlanma

1.1.PH1.

2018 yılında iç kontrol standartları konusunda eğitim verilecek.

Gösterge

Stratejik planın gerçekleşme oranı

20%

Bu oran, eğitim verilmesi hedefi ile ilgisizdir.

Gösterge

İdari yıllık performans programını hazırlarken üst yönetim ve birimlerin katılım oranı

80%

Bu oran, eğitim verilmesi hedefi ile ilgisizdir.

Gösterge

idari faaliyet raporu hazırlarken üst yönetim ve birimlerin katılım oranı

90%

Bu oran, eğitim verilmesi hedefi ile ilgisizdir.

1.3.PH1.

2018 yılında proje ekibinde yer alan personele proje eğitimi verilerek kentin kültürel, ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlayacak 1 projeye hibe kredisi alınması sağlanacak.

Gösterge

Proje Ofisi Kurulma Yüzdesi

20%

%20 si oluşturulmuş bir ofisin, hibe

alınmasına katkı sağlayamayacağı

değerlendirilmiştir.

Gösterge

Hazırlanan Proje Sayısı.

1%

Proje sayısının “%” ile ifade edilmesi

anlamsızdır.

1.4.PH1.

2018 yılında dijital evrak sisteminin kurulmasına yönelik altyapı çalışmaları yapılacak ve personele eğitim verilecek.

Gösterge

Dijital evrak ve arşiv sisteminin kurulma yüzdesi

80%

Bu oran, altyapı çalışması

yapılması veya eğitim verilmesi durumunu

ölçmekten uzaktır.

1.5.PH1.

2018 yılında kent konseyi öneri ve projelerinden uygun bulunacak olanlarının %20’sinin hayata geçirilebilmesi için gerekli girişimler yapılacak.

Stratejik Planda

tamamı uygulanacak derken Performans Programında %20 ye düşülmesi sorunlu görülmüştür.

Gösterge

Kent konseyinin kurulması yüzdesi

20%

Henüz

oluşturulmamış bir kent konseyinden proje beklemek anlamsızdır.

2.1.PH1.

2018 yılında birim organizasyon yapısı içerisinde görev alan

personelin göreve ilişkin bireysel performans kriterleri belirlenerek personelin ödüllendirilmesi sağlanacak.

Gösterge

Bireysel performans yönetim sisteminin belediye iş ve işlemlerini kapsama oranı

20%

Anlaşılamamıştır.

2.3.PH1.

2018 yılında görev alanlarına ilişkin mesleki yetkinlik kriterleri esas

alınarak hizmet içi eğitim analizi yapılacak ve 12 saat eğitim verilecek.

Gösterge

Yüksekokul ve fakülte mezunu olan personelin payındaki artış oranı

15%

12 saat eğitim verilmesi hedefine ne derece

ulaşıldığını göstermekten uzak olan bir göstergedir.

3.1.PH1.

2018 Yılı sonuna kadar piyasa borçlarının % 20’sini ödemek.

Gösterge

Yıl sonuna kadar piyasa borçlarının ödenmesi oranı

100%

Performans hedefinde

%20 olan oran

göstergede %100 belirtilmiştir.

3.2.PH1.

2018 Yılı sonuna kadar gelirlerimizi % 10 artırmak.

Gösterge

Yıl sonuna kadar gelirlerimizin arttırılması oranı

20%

Performans hedefinde

%10 olan oran

göstergede %20 belirtilmiştir.

3.3.PH2.

2018 yılında belediye vergi gelirlerinin tahakkuk tahsilat oranı % 90’a çıkarılacak.

Gösterge

Tahakkuk tahsilat oranı

95%

Performans hedefinde

%90 olan oran

göstergede %95 olarak belirtilmiştir.

3.3.PH3.

2018 yılında tahsil edilemeyen belediye vergi gelirlerinin tahsilatına yönelik takip işlemleri yapılarak tahsilat oranı artırılacaktır

Ölçülemez.

Ölçüme dönük göstergede

belirtilmemiştir.

4.1.PH1.

2018 yılında Fatsa ilçesini tanıtan (afiş, pankart, pano, broşür, sticker, bilboard, CD, DVD vb.) tanıtım materyallerinin tasarım, basım ve

dağıtımı yapılacak.

Göstergeleri “0” belirlendiği için anlamsızdır.

Gösterge

Basılan tanıtıcı materyal sayısı

0 adet

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

Gösterge

Fatsa Belediyesine Açılan Dava Sayısı

0 adet

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

Gösterge

İlçede düzenlenecek olan ulusal etkinliklerin sayısı

0 adet

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

Gösterge

İlçede düzenlenecek olan yöresel etkinliklerin sayısı

0 adet

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

4.2.PH2.

2018 yılında vatandaş ve muhtarlardan gelen istek öneri ve şikayetleri izlemeye yönelik kayıt ve dosyalama sistemi oluşturulacak.

Ölçülemez.

Ölçüme dönük göstergede

belirtilmemiştir.

5.1.PH1.

2018 Yılında Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile bina ve tesislerin bakım-onarım ve yenileme çalışmaları yapmak

Gösterge

Hizmet Binası Yapım Yüzdesi.

100%

Performans Hedefinde mevcut binalardan bahsetmekte iken,

göstergede yeni bina

yapımından bahsetmektedir.

5.2.PH1.

2018 Yılında kurum içi ve kurumlar arası iletişimin hızlı ve güvenilir nitelikte olmasını sağlayacak teknolojik altyapı oluşturulacak.

Ölçülemez.

Ölçüme dönük göstergede

belirtilmemiştir.

6.1.PH1.

2018 yılında çevre bilinci ve duyarlılığının geliştirilmesine yönelik ağaç bayramı, dünya çevre günü vb. etkinlikler kutlanacaktır

Gösterge

Çevre bilincinin ve duyarlılığının geliştirilmesine yönelik basılan materyal sayısı

0 adet

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

6.2.PH1.

2018 yılında insan yoğunluğunun olduğu noktalar tespit edilip, Cam,

Plastik, Kâğıt, Teneke, Pil, Elektronik Eşya ve Atık Yağların atılmasına yönelik Kumbara yerleştirilerek %10 geri dönüşüm sağlanacak.

Gösterge

Geri dönüşüm oranı

70%

Performans Hedefinde

%10 olan oran, %70 olarak belirtilmiştir.

Gösterge

Toplanan Atık Pil Miktarı (0 kg)

0 kg

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

Gösterge

Toplanan Ambalaj Miktarı (0 kg)

0kg

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

6.2.PH2.

2018 yılında mahallelerde bulunan çöp konteynırların yenileme, bakım ve onarımları yapılacak.

Gösterge

Dezenfeksiyonu ve bakımonarımı yapılan çöp çöp konteynırı sayısı (0 ADET)

0 adet

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

Gösterge

Toplanan evsel atık miktarı (0 ADET)

0 adet

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

Gösterge

Süpürülüp, yıkanıp, dezenfekte edilen cadde, sokak ve pazaryerlerini sayısı (0 KG)

0 kg

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

7.2.PH1.

2018 yılında sosyal yönden dezavantajlı vatandaşların evde bakım ve sağlık hizmetleri yapılacak.

Ölçülemez.

Ölçüme dönük göstergede

belirtilmemiştir.

8.1.PH1.

2018 yılında mücavir alan içerisinde yer alan Sivrisinek ve diğer haşerelerin üremesine zemin hazırlayan durgun su kaynaklarında Larva ve yetişkin formunda ki sivrisinekler ile mücadeleye yönelik Ordu Büyükşehir Belediyesinin koordinasyonunda ilaçlama çalışması yapılacaktır.

Ölçülemez.

Ölçüme dönük göstergede

belirtilmemiştir.

8.2.PH1

.Hayvan barınağı yapım işi

Göstergeleri “0” belirlendiği için anlamsızdır.

Gösterge

Toplanan Köpek Sayısı.

0 adet

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

Gösterge

Tespit edilen yerin büyüklüğü

0 m2

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

9.2.PH1.

2018 yılında engelli vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik etkinlik düzenlenecek.

Gösterge

Düzenlenen etkinlik sayısı

1%

Etkinlik sayısının “%” ile ifade edilmesi

anlamsızdır.

9.3.PH1.

2018 yılı sonuna kadar kadın sığınma evi projesi için etüt çalışması yapmak.

Gösterge

Kadın sığınma evi projesi için etüt çalışması yapılması oranı

10%

Performans Hedefinden etüt çalışmasının

tamamlanması

anlaşılıyor. Burada

%10 belirtilmiş.

10.2.PH1.

2018 yılında Fatsa ilçesinde faaliyet gösteren amatör spor kulüpleri ile ilçede düzenlenen spor müsabakalarına katılan okulların ihtiyaçlarını karşılama çerçevesinde spor malzemesi yardımı yapılacak.

Gösterge

Spor kulüplerine yapılan yardım miktarı (tutar yok)

… TL

Gösterge de tutar belirtilmemiş.

Gösterge

Rekreasyon alanlarında düzenlenen, Fitness, Aerobik vb. gibi her yaştan kişinin katılabileceği sportif etkinliklerin sayısı (0 adet)

0 adet

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

11.1.PH1.

2018 yılında ilçenin gelişen bölgelerinde gecekondu ve kaçak yapılaşmayı önleyici denetimler yapılacak, ruhsata aykırı olarak yapılmakta olduğu tespit edilen yapılar hakkında yasal işlemler

başlatılacak ve kaçak yapıların taraması yapılıp, envanter çıkarılacak.

Ölçülemez.

Ölçüme dönük göstergede

belirtilmemiştir.

11.2.PH1.

2018 yılında gayri sıhhi – sıhhi müesseseler, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile hafta tatiline tabi olan işyerlerinin ruhsatlı olup

olmadığını tespit etme çerçevesinde denetimler gerçekleştirilecek.

Göstergeleri “0” belirlendiği için anlamsızdır.

Gösterge

Tesbit Edilen Ruhsatsız işyeri Sayısı.

0 adet

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

Gösterge

Ruhsatsız Tespit Edilen İşyerlerine verilen Ruhsat Sayası.

0 adet

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

Gösterge

Yaya Kaldırımı İşgal eden Araçlar Hakkında Kesilen Ceza Adedi.

0 adet

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

12.1.PH2.

2018 yılında ruhsat verilen inşaatların uygulama projelerine uygunlukları denetlenecek.

Gösterge

Yasal işlem yapılan inşaat sayısı

0 adet

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

12.2.PH1.

2018 yılında 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yer alan sosyal donatı alanlarının imar uygulamaları ile kamu eline geçmesini

sağlamak.

Ölçülemez.

Ölçüme dönük göstergede

belirtilmemiştir.

12.3.PH1.

2018 yılında İlçemiz genelinde bulunan tüm park ve yeşil alanların bakım, onarım, yenileme ve sulama işlemleri yapılacak.

Gösterge

Kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı

0 m2

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

13.1.PH1.

2018 Yılında Kültür, Spor, Ulaşım ve Hizmet sektörlerinde yapılan tesislerin bakım onarımları yapılacaktır.

Gösterge

Sosyal tesislerin işletilmesi sonucunda elde edilen kar/zarar TL. ( tutar yok)

… TL

Tesislerin

bakım onarımı yapılacaktır hedefi ile tesislerin

kar/zararı arası ilişki

kurulamamıştır.

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

13.2.PH1.

2018 Yılında Modern sera yapımına başlanacaktır.

Gösterge

Sera ve fidanlık alanı (0 m2)

0 m2

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

13.3.PH1.

2018 yılında yıkım kararı alınmış olan binaların yıkımı gerçekleştirilecek.

Ölçülemez.

Ölçüme dönük göstergede

belirtilmemiştir.

14.1.PH1.

2018 yılında Fatsa Belediyesi sorumluluğunda olan asfalt, parke yolların ve kaldırım bakım ve onarım çalışması yapılacak.

Gösterge

Hemşehri memnuniyeti (yollar)

.. %

Gösterge rakamı belirtilmemiştir

Gösterge

Kırsal alanlarda bakım onarım yapılan yol uzunluğu.

0 metre

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

Gösterge

Kırsal alanlarda yeni yapılan yol uzunluğu.

0 metre

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

Gösterge

Kırsal alanda çevre düzenlemesi yapılan kurum sayısı.

0 metre

Göstergenin “0” belirlenmesi

anlamsızdır.

Kamu idaresi cevabında; Performans programı rehberinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak oluşturulacak performans göstergelerinin, bulguda konu edilen kriterlere uygunluğunun sağlanacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir